Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί ένα σενάριο διδασκαλίας με θέμα τις  δομές δεδομένων Στοίβα & Ουρά. Βασικός στόχος του σεναρίου είναι να μπορέσει ο μαθητής να αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης των δεδομένων σε μορφή Στοίβας και Ουράς και να κατανοήσει το πλαίσιο στο οποίο βρίσκουν εφαρμογή οι συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης των δεδομένων. Το σενάριο υλοποιείται σε περιβάλλον εργαστηρίου πληροφορικής με δυνατότητες προβολικού μηχανήματος. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο πρέπει να είναι εγκατεστημένο το περιβάλλον Scratch.  Οι  μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες εξερεύνησης πάνω σε έτοιμο ή «μισοψημένο» λογισμικό, αλλά και συμμετέχουν ενεργά σε τροποποιήσεις-βελτιώσεις του.

Η αξιολόγηση που υλοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου είναι και διαμορφωτική μέσω ερωτήσεων και επίδειξης προτάσεων που υλοποίησαν οι μαθητές  αλλά και μέσω τεστ ερωτήσεων κλειστού τύπου κατά  το κλείσιμο του σεναρίου 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η έννοια της δομής δεδομένων  προσθέτει ιδιαίτερες γνωστικές δυσκολίες στις γενικές δυσκολίες που αφορούν στην  κατανόηση του έργου του προγραμματισμού. Το καινούριο στοιχείο είναι η έννοια της αναπαράστασης των δεδομένων και τον ορισμό αυστηρών ενεργειών πάνω σε αυτά και  πως αυτά «δένουν» μα την αλγοριθμική επίλυση ενός προβλήματος.

Ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει ότι τα χαρακτηριστικά ενός προβλήματος καθορίζουν όχι μόνο την λογική που περιγράφεται σε ένα αλγόριθμό αλλά και την περιγραφή των δεδομένων.

Σε όλα τα παραπάνω πιστεύω ότι καθοριστικό εμπόδιο είναι η δυσκολία από τον μαθητή να κατανοήσει την σπουδαιότητα της σωστής περιγραφής των δεδομένων ενός προβλήματος.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Φάση ανάδειξης των ιδεών των μαθητών
8λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
Δοκιμασία των ιδεών και καταγραφή αποτελεσμάτων
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
Εισαγωγή του επιστημονικού προτύπου
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
Εφαρμογή της νέας γνώσης
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
Ανασκόπηση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές πότε χρειάζεται η δομή στοίβας,
Να κατανοήσουν οι μαθητές πότε χρειάζεται η δομή ουράς
Να γνωρίζουνοι μαθητές πως να αναπαριστούν μια στοίβα
Να γνωρίζουνοι μαθητές πως να αναπαριστούν μια ουρά
Να διακρίνουν οι μαθητές τις λειτουργίες που επιτελούνται σε μια στοίβα και σε μια ουρά.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Δομή Δεδομένων, Ουρά, Στοίβα, προσθήκη στοιχείου, αφαίρεση στοιχείου.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το σενάριο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων απαιτείται :
Σταθμοί εργασίας με φορτωμένο το πρόγραμμα scratch.
Επιπλέον, αν είναι δυνατόν, απαιτείται διαδραστικός πίνακας για την επίδειξη και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των μαθητών.

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.