Ψηφιακός Κόσμος

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Ψηφιακός Κόσμος

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το περιεχόμενο του σεναρίου χωρίζεται σε 5 φάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν σε 2 διδακτικές ώρες.  Στην 1η φάση οι μαθητές γνωρίζουν τις έννοιες ψηφιακό – αναλογικό και τις συγκρίνουν. Στη 2η φάση γίνεται εισαγωγή στο δυαδικό σύστημα και συσχέτισή του με την κωδικοποίηση των χαρακτήρων στον Η/Υ.  Στην 3η φάση οι μαθητές καλούνται να κωδικοποιήσουν μια σειρά από χαρακτήρες και να αποκωδικοποιήσουν μια φράση χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία.  Στην 4η φάση γίνεται παρουσίαση των πολλαπλάσιων του byte και στη συνέχεια οι μαθητές υλοποιούν ασκήσεις υπολογισμού μεγέθους αρχείων και μετατροπής πολλαπλασίων του byte.  Τέλος, στην 5η φάση καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις κλειστού τύπου για αυτοαξιολόγηση.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να  αναγνωρίσουν οι μαθητές ότι ζουν σε μία ψηφιακή εποχή και να είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών συσκευών όσον αφορά την αναπαράσταση των δεδομένων που χρησιμοποιούν. Τέλος, να γνωρίσουν τον τρόπο κωδικοποίησης των χαρακτήρων στον υπολογιστή, το δυαδικό σύστημα αρίθμησης, τον κώδικα ASCII και τις μονάδες μέτρησης χωρητικότητας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Πληροφορία > Αναπαράσταση πληροφορίας >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αναλογικό - Ψηφιακό
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Δυαδικό Σύστημα - Κώδικας ASCII
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Κωδικοποίηση - Αποκωδικοποίηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
bit - byte - πολλαπλάσια byte
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
να αντιληφθούν ότι ο Η/Υ αναπαριστά τα δεδομένα βάσει του δυαδικού συστήματος (0,1)
να περιγράφουν πώς αναπαρίστανται οι χαρακτήρες σε δυαδική μορφή στον υπολογιστή
να περιγράφουν τι είναι το δυαδικό ψηφίο και να συσχετίζουν το bit με το Byte
να κατονομάζουν τα πολλαπλάσια του Byte και να μετατρέπουν τα πολλαπλάσια του Byte σε άλλο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αναλογικό, ψηφιακό, bit, byte, ASCII, δυαδικό σύστημα αρίθμησης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής με ενημερωμένα τα Java και Flash Player στο φυλλομετρητή, ώστε να εμφανίζονται σωστά εφαρμογές από τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία και από το Φωτόδεντρο. Στην ασφάλεια της Java καλό είναι να προστεθεί στο Exception Site List τα http://ebooks.edu.gr και http://photodentro.edu.gr

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΟΥΔΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ψηφιακός Κόσμος» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.