Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Γνωριμία με τον Κικέρωνα

3 ώρες

Δευτερεύουσες προτάσεις-γ΄ κλίση ουσιαστικών.

45λεπτά

Κατά την τρίτη και τελευταία φάση του σεναρίου, ο εκπαιδευτικός αρχικώς ενημερώνει τους μαθητές για το γραμματικό φαινόμενο που θα διδαχθούν, δηλαδή τη γ΄κλίση των ουσιαστικών. Για τη διδασκαλία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχετικό διαδραστικό βίντεο. Αν πάλι η γ΄κλίση έχει ήδη διδαχθεί στους μαθητές, τότε η γ΄φάση του σεναρίου θα αποτελέσει μια καλή αφορμή για επανάληψη.  Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός κάνει μια σύντομη αναφορά στο συντακτικό των ενοτήτων XLII και XLΙV που είναι οι αναφορικές και πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις. Σε αυτό το σημείο ας σημειωθεί πως οι ασκήσεις που προτείνονται σε αυτήν τη φάση αφορούν στη γ΄ κλίση των ουσιαστικών, που αποτελεί το γραμματικό φαινόμενο της ενότητας VI και στις αναφορικές και πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις που αποτελούν τα συντακτικά φαινόμενα των ενοτήτων ΧLII και XLIV αντιστοίχως. Ωστόσο, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των λατινικών (ΦΕΚ 940/25-05-2015), κατά τη διδασκαλία της ενότητας XLII προτείνεται να διδαχθεί και το συντακτικό των ενοτήτων ΧΧΧΙΧ, ΧL και XLI. Ομοίως, κατά τη διδασκαλία της ενότητας XLIV το ΑΠΣ προτείνει να διδαχθεί και το γραμματικό φαινόμενο της ενότητας L.  Εξαιτίας, όμως, της περιορισμένης χρονικής διάρκειας της εν λόγω φάσης, η οποία συμπίπτει με μία διδακτική ώρα (45΄), αλλά και για την καλύτερη εμπέδωση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων των ενοτήτων που προτείνονται να διδαχθούν από το ΑΠΣ παράλληλα με τις ενότητες XLII και XLIV που καλύπτει το σενάριο, θα μπορούσαν αυτά τα συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα των ενοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω να διδαχθούν ως επέκταση του σεναρίου.

        Προτείνεται, λοιπόν, στους μαθητές να εισέλθουν στα ψηφιακά βοηθήματα (www.study4exams.gr) και συγκεκριμένα στο ψηφιακό βοήθημα των Λατινικών και να μελετήσουν τις αναφορικές και πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει προβολή ενός διαδραστικού βίντεο που θα περιέχει τη θεωρία των γ' κλιτων ουσιαστικών, η οποία θα συνοδεύεται και από ερωτήσεις εμπέδωσης που θα λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της προβολής. Η αξιολόγηση θα επιτευχθεί με μια σειρά ασκήσεων, οι οποίες αξιοποιούν τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών, όπως είναι οι ασκήσεις συμπλήρωσης κενού, πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους κ.ά.

 


Γ΄κλίση ουσιαστικών


Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις


Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις


Δευτερεύουσες αναφορικές και πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις


Δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις


Τα γ΄κλιτα ουσιαστικά στα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά


Γ΄κλίση ουσιαστικών


Δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις


Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωριμία με τον Κικέρωνα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2647