Γνωριμία με τον Κικέρωνα

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Γνωριμία με τον Κικέρωνα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο προτείνει τη διδασκαλία τριών ενοτήτων από την ύλη του μαθήματος των Λατινικών της ομάδας ανθρωπιστικών σπουδών της Γ΄τάξης του Γενικού και Δ΄τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Ως ενιαία θεματική ενότητα επιλέχθηκε ο Marcus Tullius Cicero, κείμενα -ως αποσπάσματα- του οποίου ανθολογούνται στο μαθητικό σχολικό εγχειρίδιο. Ο Κικέρωνας αποτέλεσε μία σημαντική φυσιογνωμία των λατινικών γραμμάτων και της πολιτικής σκακιέρας της αρχαίας Ρώμης και τα κείμενά του βρίθουν από πληροφορίες κυρίως ιστορικές στα ως άνω κείμενα. Έτσι, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αντλήσουν αυτές τις πληροφορίες, στηριζόμενοι σε μία πρωτότυπη πηγή ενός λατινικού κειμένου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για την αρχαία Ρώμη, τις οποίες κατέκτησαν μέσα από το μάθημα της Ιστορίας της Α΄Λυκείου.

      Το σενάριο χωρίζεται σε τρεις συνολικά φάσεις. Η πρώτη φάση αναλώνεται σε μια πρώτη γνωριμία με τον Κικέρωνα, την άντληση πληροφοριών που απορρέουν από τα κείμενα VΙ, XLII και XLΙV του σχολικού βιβλίου, μια πρώτη παρατήρηση του λόγου του και τη δημιουργία πολυτροπικού κειμένου από τους μαθητές.

      Κατά τη δεύτερη φάση του σεναρίου, οι μαθητές ασκούνται στη μετάφραση των- εξεταζομένων από το σενάριο- κειμένων, στην επεξεργασία του λεξιλογίου, στην καλύτερη γνωριμία με τον λόγο του Κικέρωνα, στην εύρεση ετυμολογικά συγγενών λέξεων της λατινικής και των ευρωπαϊκών γλωσσών, στη συλλογή λατινικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται ως στερεότυπες εκφράσεις στη νέα ελληνική κ.ά.

     Τέλος, κατά την τρίτη φάση του σεναρίου διδάσκεται η γ΄ κλίση των ουσιαστικών, που αποτελεί και το γραμματικό φαινόμενο της ενότητας VI, όπως και οι αναφορικές και πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις που εξετάζονται στις ενότητες XLII και XLΙV του σχολικού βιβλίου. Η εμπέδωση της ύλης και η αξιολόγηση των μαθητών προτείνεται να γίνει με ασκήσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στόχος του σεναρίου είναι η γνωριμία από την πλευρά των μαθητών με τον φιλόσοφο, ρήτορα και πολιτικό Κικέρωνα, αλλά και η πρώτη επαφή με τον κικερώνειο λόγο. Στηριζόμενοι στις ενότητες  VI, XLII και XLΙV του σχολικού τους εγχειριδίου οι μαθητές, επιπλέον, θα αντλήσουν πληροφορίες-κυρίως ιστορικές- μέσα από τα κείμενα, θα ασκηθούν στη μετάφραση και θα γνωρίσουν τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα των ενοτήτων.
 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Λατινικά > Μορφολογία > Ουσιαστικά >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με τον Κικέρωνα και την εποχή του.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Γλωσσική επεξεργασία-μετάφραση.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Δευτερεύουσες προτάσεις-γ΄ κλίση ουσιαστικών.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τον Κικέρωνα και την εποχή του.
Να ασκηθούν στη μετάφραση των υπό εξέταση κειμένων.
Να επεξεργαστούν το λεξιλόγιο και να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του λόγου του Κικέρωνα.
Να μάθουν τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα των ενοτήτων.
Να ασκηθούν στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και στη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Λατινικά, Κικέρωνας, Γ΄Λυκείου, γ΄κλίση ουσιαστικών, δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις.,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο πληροφορικής

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωριμία με τον Κικέρωνα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).