Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες

3 ώρες

Εξερεύνηση

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
axiologisi.docx

Οι ομάδες των μαθητών, μετά από συζήτηση στην τάξη,  επιλέγουν να ασχοληθούν με μία από τις προαναφερθείσες θεματικές περιοχές, αναζητώντας σχετικό υλικό από το διαδίκτυο, κάνοντας χρήση της μηχανής αναζήτησης Kidrex, του Φωτόδεντρου και του Youtube.

Στη συνέχεια, οι μαθητές επέλεξαν την εφαρμογή του web 2.0, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να οργανώσουν και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, μέσα από τις διαθέσιμες επιλογές που έχει αναρτήσει η εκπαιδευτικός στην ιστοσελίδα της τάξης.

Οι μαθητές επέλεξαν να αποτυπώσουν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν χρησιμοποιώντας τις εξής εφαρμογές: το “Thinglink” για τη δημιουργία διαδραστικής εικόνας σχετικά με τα είδη των ανεμόμυλων, το windows movie maker για τη δημιουργία video στο οποίο παρουσιάζεται η εξέλιξη των ανεμόμυλων στο πέρασμα των χρόνων αλλά και η σχέση των ανεμόμυλων με την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Σαλαμίνας, το Google Slides του Google Drive, για να παρουσιάσουν τον τρόπο λειτουργίας των ανεμόμυλων, το Tour Builder για να δημιουργήσουν μια εικονική περιήγηση στους ανεμόμυλους του κόσμου και ένα ψηφιακό μάθημα στο Blendspace για να παρουσιάσουν τη σχέση που έχει η λειτουργία των ανεμόμυλων με τις ανεμογεννήτριες (εικόνα 1). Επίσης, δύο ομάδες μαθητών οι οποίες τελείωσαν τις εργασίες τους γρηγορότερα από τις υπόλοιπες,  επέλεξαν να φτιάξουν ένα μικρό πρόγραμμα σχετικά με τους ανεμόμυλους, χρησιμοποιώντας το οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού Scratch.

Μετά από την παρουσίαση της κάθε εργασίας στην τάξη, ακολουθούσε συζήτηση και αξιολόγησή της με χρήση συγκεκριμένης φόρμας (φύλλο εργασίας 1). Η συζήτηση στόχευε στο να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές τα νέα δεδομένα που αφορούσαν τις θεματικές, που είχαν οριστεί, ώστε στο τέλος να τα λάβουν υπόψη τους και να προχωρήσουν στην κατασκευή του ρομποτικού ανεμόμυλου. 

 


Συνολική άποψη των εργασιών των μαθητών


Δημιουργός Σεναρίου: Ράλια Θωμά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2652