Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Τα Λατινικά συναντούν την "ένατη τέχνη"

3 ώρες

Γραμματικό-συντακτικό φαινόμενο της ενότητας.

45λεπτά

Κατά την τρίτη φάση του σεναρίου, οι μαθητές διδάσκονται τον σχηματισμό και την κλίση της Υποτακτικής Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου Ενεργητικής και Παθητικής Φωνής που αποτελεί και το γραμματικό φαινόμενο της ενότητας XXIV του σχολικού εγχειριδίου. Για τη διδασκαλία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το σχολικό βιβλίο, αλλά και βίντεο που θα περιλαμβάνει τη θεωρία σχηματισμού της Υποτακτικής των παραπάνω χρόνων.

     Έπεται η διδασκαλία της ακολουθίας των χρόνων που είναι το συντακτικό φαινόμενο της ενότητας XXIV, μέσω ενός σχετικού βίντεο που περιλαμβάνει τη θεωρία και ενδεικτικά παραδείγματα.

    Ακολούθως, αφού έχει παρουσιαστεί από τον εκπαιδευτικό η χρήση της γενικής πτώσης που αποτελεί το συντακτικό φαινόμενο της ενότητας XXIX, οι μαθητές καλούνται να εμπεδώσουν τα παραπάνω συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα με μια σειρά από ασκήσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών. Ας σημειωθεί πως η άσκηση για τη γενική πτώση περιλαμβάνει και παραδείγματα προτάσεων στα αρχαία ελληνικά, προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν τις ομοιότητες ή και διαφορές μεταξύ των δύο γλωσσών ως προς τη συντακτική χρήση της γενικής.

     Αξίζει να επισημανθεί πως οι δραστηριότητες γραμματικής και συντακτικού, με τις οποίες οι μαθητές ασχολούνται σε αυτήν τη φάση, αφορούν στις ενότητες XXIV και XXIX που εξετάζονται μέσω του σεναρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 940/25-05-2015 που αποτελεί το νέο ΑΠΣ του μαθήματος των λατινικών προτείνεται μαζί με την ενότητα XXIV η διδασκαλία των ενοτήτων XXII και XXIII. Επιπλέον, μαζί με την ενότητα XXIX προτείνεται και η διδασκαλία των συντακτικών φαινομένων της ενότητας XXVIII. Ωστόσο, λόγω της μικρής διάρκειας της παρούσας φάσης (45') και προκειμένου οι μαθητές να αφομοιώσουν όσο το δυνατό καλύτερα καινούριες έννοιες της γραμματικής και του συντακτικού, θα μπορούσαν τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα των ενοτήτων XXII, XXIII και XXVIII να διδαχθούν σε μία επέκταση του παρόντος σεναρίου.


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ CUM


ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ


Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ XXIX


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ - Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CUM


Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα Λατινικά συναντούν την "ένατη τέχνη"» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2658