Τα Λατινικά συναντούν την "ένατη τέχνη"

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Τα Λατινικά συναντούν την "ένατη τέχνη"

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο διδασκαλίας προτείνει την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, την εξοικείωση και τη δημιουργία από την πλευρά των μαθητών πολυτροπικών κειμένων και την ενασχόληση με τη μετάφραση με έναν τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο μέσω της δημιουργίας κόμικς. Όσον αφορά στη μέθοδο διδασκαλίας αξιοποιείται κυρίως η ομαδοσυνεργατική με κύριο στόχο τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την αυτενέργειά τους.

      Το σενάριο χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Αρχικώς, οι μαθητές γνωρίζουν την "ένατη τέχνη", τις ιδιαίτερες τεχνικές που χρησιμοποιεί (μοτίβο, χρώμα κ.ά), και μαθαίνουν για τα προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, προκειμένου οι ίδιοι να δημιουργήσουν τα δικά τους κόμικς.

        Κατά τη δεύτερη φάση, οι μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και του διαθέσιμου λεξιλογίου από το σχολικό εγχειρίδιο, επιχειρούν τη μετάφραση των κειμένων XXIV και XXIX. Ο λόγος που επιλέχθηκαν τα παραπάνω κείμενα είναι αφενός γιατί το περιεχόμενό τους μπορεί ευκολότερα να αποδοθεί με σκίτσα (κόμικς) και αφετέρου γιατί ως κείμενα ανεκδοτολογίας οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με ιδέες και αξίες του ρωμαϊκού πολιτισμού, αλλά και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καθημερινότητας και του ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ρωμαίων (ΦΕΚ 940/25-05-2015).

        Η τρίτη φάση του σεναρίου αναλώνεται στην παρουσίαση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων των ενοτήτων XXIV και XXIX και στην εμπέδωση από τους μαθητές των αντίστοιχων γραμματικών και συντακτικών κανόνων με μια σειρά ασκήσεων με τη βοήθεια των ΤΠΕ.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το παρόν σενάριο διδασκαλίας οι μαθητές έρχονται  σε επαφή με τη λεγόμενη "ένατη τέχνη" (κόμικς). Η εν λόγω επαφή  έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πως η μεταφορά ενός κειμένου σε μία άλλη τέχνη, στην προκειμένη περίπτωση την τέχνη των κόμικς, προϋποθέτει τη γνώση και χρήση των ιδιαίτερων τεχνικών της τέχνης αυτής για την απόδοση των κειμένων.

      Με την παρούσα πρόταση διδασκαλίας οι κύριοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι: α. η οπτικοποίηση και εικονοποίηση των κειμένων που εξετάζονται, με σκοπό οι μαθητές με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό θα ασκηθούν στη μετάφραση, β. η επαφή τους  με τις ιδέες, αξίες και τα χαρακτηριστικά του ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ρωμαίων, όπως εκφράζονται μέσα από τα κείμενα ανεκδοτολογίας του σχολικού τους εγχειριδίου, γ. η γνώση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων των ενοτήτων και δ. η εξοικείωση μέσω της "ένατης τέχνης"  με τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων.

   

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Λατινικά > Μετάφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με την ένατη τέχνη.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Μετάφραση των κειμένων με τη συμβολή των κόμικς.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Γραμματικό-συντακτικό φαινόμενο της ενότητας.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τις ιδιαίτερες τεχνικές που χρησιμοποιεί η τέχνη των κόμικς.
Να ασκηθούν στη μετάφραση με έναν δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο μέσω των κόμικς
Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων.
Να γνωρίσουν τα συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα των υπό εξέταση ενοτήτων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ένατη τέχνη, κόμικς, μετάφραση, ανεκδοτολογία, υποτακτική υπερσυντελίκου, υποτακτική παρακειμένου, ακολουθία των χρόνων, ιστορικός cum, αφαιρετική πτώση.,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο πληροφορικής με ικανό αριθμό Η/Υ.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα Λατινικά συναντούν την "ένατη τέχνη"» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).