1ος και 2ος νόμος του Νεύτωνα

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

1ος και 2ος νόμος του Νεύτωνα

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Είναι απαραίτητο οι μαθητές μας να έχουν εξοικειωθεί με τις έννοιες της χρονικής στιγμής, της χρονικής διάρκειας, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης και να μπορούν να διακρίνουν τις βασικές ευθύγραμμες κινήσεις. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία σύνθεσης συγγραμμικών δυνάμεων.

 

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών επάνω στο θέμα είναι πολλές και συγκεκριμένα πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι:

 • Η ταχύτητα είναι μια δύναμη.
 • Όπου δεν υπάρχει κίνηση, δεν ασκούνται δυνάμεις.
 • Αν η ταχύτητα είναι μηδέν, τότε και η επιτάχυνση είναι μηδέν.
 • Οι δυνάμεις είναι απαραίτητες για κινήσεις με σταθερή ταχύτητα.
 • Όταν ένα σώμα κινείται, υπάρχει μια δύναμη που δρα σ’ αυτό προς την κατεύθυνση της κίνησης.
 • Όλα τα σώματα μπορούν να κινηθούν με την ίδια ευκολία όταν δεν υπάρχει η βαρύτητα.
 • Όλα τα σώματα τελικά σταματούν να κινούνται όταν η δύναμη παύει να υπάρχει.
 • Η αδράνεια είναι η δύναμη που διατηρεί τα σώματα σε κίνηση.
 • Δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στους νόμους του Νεύτωνα και την κινηματική.
 • Το γινόμενο της μάζας επί την επιτάχυνση είναι μια δύναμη.
 • Η επιτάχυνση και η ταχύτητα είναι πάντα στην ίδια κατεύθυνση.

 

Στη διδακτική μας παρέμβαση προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε μια διδακτική διαμεσολάβηση προσανατολισμένη στα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού.

 

Συνδυάζεται η μελέτη των νόμων του Newton τόσο σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (οικείο περιβάλλον των μαθητών) όσο και στο διάστημα έτσι ώστε να φανεί η παγκοσμιότητα τους.

 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2 ατόμων στο εργαστήριο πληροφορικής. Σε κάθε ομάδα δίνονται κάθε φορά τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας.

 

Ο διδάσκων αναλαμβάνει υποστηρικτικό ρόλο οργανώνοντας και παρακολουθώντας την εργασία στις ομάδες ή στην ολομέλεια.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να κατανοήσουν οι μαθητές τον 1ο και το 2ο νόμο του Newton και να διακρίνουν σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται ο 1ος και σε ποιες ο 2ος νόμος.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Δυνάμεις και Κινήσεις >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή – Προσανατολισμός
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με διαδίκτυο
Ανάδειξη Ιδεών
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με διαδίκτυο
Αναδόμηση ιδεών και εισαγωγή της νέας γνώσης
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με διαδίκτυο
Εφαρμογή της νέας γνώσης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με διαδίκτυο
Ανασκόπηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με διαδίκτυο
Διδακτικοί Στόχοι
Να συσχετίσουν την Κινηματική με τη Δυναμική Φυσική.
Να διακρίνουν τις αρχικές συνθήκες μιας κίνησης.
Να αναγνωρίσουν το ρόλο της μάζας ως παραμέτρου που προσδιορίζει την επιτάχυνση ενός σώματος.
Να εξοικειωθούν με τη διερευνητική μέθοδο (πρόβλεψη – επιβεβαίωση – συμπεράσματα).
Να καλλιεργήσουν συνεργατική στάση και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας μέσω της ομαδικής εργασίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φυσική, Α Λυκείου, Νόμος, Νεύτωνας, δυναμική, δύναμη, μάζα, επιτάχυνση, ταχύτητα.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «1ος και 2ος νόμος του Νεύτωνα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.