Κίνηση και ταχύτητα

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Κίνηση και ταχύτητα

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές διερευνούν και συσχετίζουν την κίνηση και την ταχύτητα αξιοποιώντας αναπαραστάσεις διαφόρων μορφών (οπτικοποίηση κίνησης μέσω προσομοιώσεων, μετρήσεις πραγματικού εργαστηρίου, εικόνες, λεκτική περιγραφή κίνησης). Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες στο εργαστήριο πληροφορικής και στο εργαστήριο φυσικής. Συνδυάζεται εικονικό και πραγματικό εργαστήριο ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν με διάφορους τρόπους το ίδιο πρόβλημα. Στη φάση 4 γίνεται ανακεφαλαίωση και εφαρμογή γνώσεων, διεργασία που μπορεί να γίνει μέσω βιντεοπροβολέα στην ολομέλεια της τάξης. Ο διδάσκων αναλαμβάνει υποστηρικτικό ρόλο οργανώνοντας και παρακολουθώντας την εργασία στις ομάδες ή στην ολομέλεια.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της ταχύτητας και να συνδέσουν τη σταθερότητα ή τη μεταβολή της με τα είδη της κίνησης.  Πώς από την στροβοσκοπική αναπαράσταση μιας κίνησης αναγνωρίζεται  το είδος της κίνησης; Πώς προσδιορίζονται τα διανυσματικά χαρακτηριστικά της ταχύτητας; Πώς από την λεκτική περιγραφή μίας κίνησης καταλήγουμε στα διαγράμματα;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Δυνάμεις και Κινήσεις > Ταχύτητα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Έναυσμα: " Τι είδος κίνησης κάνει;"
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Πειραματισμός μέσω εικονικού εργαστηρίου
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Πειραματισμός μέσω πραγματικού εργαστηρίου
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικής
Συμπεράσματα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να συνδέουν το είδος της κίνησης ενός αντικειμένου με τις διαδοχικές θέσεις που καταλαμβάνει
Να συνδέουν το είδος της κίνησης ενός αντικειμένου με τις τιμές της ταχύτητάς του
Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία και αξιοποίηση αναπαράστασης κίνησης σε διάγραμμα
Να μεταβαίνουν από τη λεκτική περιγραφή μιας κίνησης στην στροβοσκοπική αναπαράσταση της τροχιάς
Να καλλιεργήσουν συνεργατική στάση και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας μέσω της ομαδικής εργασίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κίνηση, ταχύτητα, διάνυσμα, διάγραμμα,
Υλικοτεχνική υποδομή
βιντεοπροβολέας, Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet, χρονομετρητής και κινούμενο όχημα, τροχαλία, βαράκια

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κίνηση και ταχύτητα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).