Σήματα στο πεδίο του χρόνου.

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Σήματα στο πεδίο του χρόνου.

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγγεκριμένο σενάριο, εκλαικεύει την σχέση της γραφικής παράστασης ενός ηλεκτρονικού σήματος και και της πραγματικής ροής των ηλεκτρονίων, δια μέσου των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος, εκλαικεύει την σχέση μεταξύ της γραφικής παράστασης των σημάτων και της πραγματικής ροής των ηλεκτρονίων, δια μέσου των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ενεργοποίηση της τάξης με επίδειξη πραγματικών σημ
θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος.
Χειρισμός οργάνου για απεικόνιση και μέτρηση σημάτ
Ανακεφαλαίωση συμπεράσματα.
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν οι μαθητές, τα περιοδικά και τα μη περιοδικά σήματα.
Να συσχετίζουν οι μαθητές, την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων.
Να ταυτίζουν τις γραφικές παραστάσεις των σημάτων και να εξηγούν τις διαφορές τους.
Να απεικονίζουν τα διάφορα περιοδικά ή μη σήματα, σε ηλεκτρονικούς παλμογράφους και να τα μετρούν.
Να ενθαρύνω τους μαθητές να χρησιμοποιούν σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαστηριακά όργανα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ηλεκτρονικά σήματα, ημιτονοειδής ή τετραγωνική ή τριγωνική ή πριονωτή κυματομορφή.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Καλά οργανωμένο ηλεκτρονικό εργαστήριο, το οποίο να διαθέτει τροφοδοτικά, γεννήτριες συχνοτήτων και παλμογράφους.
Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Αμοιρίδης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)