Ο λαγός και η χελώνα

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Ο λαγός και η χελώνα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

«Η επιστήμη πρέπει να ξεκινά με μύθους και με την κριτική των μύθων»

Karl R. Popper

Διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο επιχειρεί με αφορμή την επανάληψη των γραμμάτων (λ) (γ) και (χ) στη γλώσσα να εισάγει τα παιδιά στο κειμενικό είδος του μύθου καταρχήν. Μέσα από το μύθο του λαγού και της χελώνας,  με κειμενική και γλωσσική επεξεργασία, τα παιδιά μαθαίνουν για το οικοσύστημα του δάσους. καi συζητούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ζώου (του λαγού και της χελώνας) και κάνουν συγκρίσεις (ομοιότητες – διαφορές).  Παράλληλα  και με τη βοήθεια των ΤΠΕ εργαλείων τα παιδιά καλούνται να φανταστούν και να σχεδιάσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν ο λαγός και η χελώνα στον αγώνα δρόμου τους. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να  ενεργοποιηθεί η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky) ως διαδικασία ανακάλυψης της αναγκαιότητας των χαρτών, της χρήσης συμβόλων κατά τη σχεδίαση χάρτη, καθώς και της λειτουργίας του υπομνήματος στο χάρτη. Οι μαθητές/τριες εργάζονται με το απλούστερο ομαδοσυνεργατικό σχήμα που είναι η δυάδα (peer collaboration). Το σχήμα αυτό ενδείκνυται ιδιαίτερα για παιδιά που δεν έχουν ακόμη μάθει να λειτουργούν σε μεγάλες ομάδες και αποτελεί καλή προετοιμασία για μεγαλύτερα σχήματα συνεργασίας. Επιπλέον προσφέρεται ιδιαίτερα για την εξάσκηση σε διδαχθείσες δεξιότητες και τη διερεύνηση – επίλυση προβληματικών καταστάσεων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Διαθεματική δραστηριότητα για την πρώτη τάξη με αφορμή την επανάληψη των γραμμάτων (λ), (γ) και (χ).  Περιλαμβάνει δραστηριότητες βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης και αποβλέπει στην καλλιέργεια της αποκλίνουσας και συμβολικής σκέψης. Με αφόρμηση από το μύθο του λαγού και της χελώνας τα παιδιά καλούνται να εξασκήσουν τη φωνολογική τους ενημερότητα, να μελετήσουν τα ζώα του δάσους και να αναπαραστήσουν ρεαλιστικά και εν συνεχεία συμβολικά τη διαδρομή του αγώνα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Διαθεματική Ομάδα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης - διδασκαλία μύθου
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα
Ζώα του δάσους
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με ΗΥ και προτζέκτορα ή διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο ΗΥ
Φαντάζομαι και ζωγραφίζω τη διαδρομή του αγώνα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ΗΥ
Συμβολική αναπαράσταση διαδρομής - υπόμνημα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ΗΥ
Διδακτικοί Στόχοι
Ανάπτυξη φορολογικής ενημερότητας
Απόκτηση δεξιοτήτων σύγκρισης, κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης
Ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης - ενεργοποίηση της ζώνης επικέιμενης ανάπτυξης
Καλλιέργεια της δημιουργικής και αποκλίνουσας σκέψης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
προγραμματισμένη διαθεματική δραστηριότητα, φωνολογική ενημερότητα, βιωματική μάθηση, ανακαλυπτική μάθηση, εξοικείωση στη χρήση συμβόλων,
Υλικοτεχνική υποδομή
ΗΥ και προβολέας μέσα στην τάξη ή διαδραστικός πίνακας
Εργαστήριο ΗΥ
Λογισμικό kidspiration
Λογισμικό Drawing for children ή οποιοδήποτε λογισμικό ζωγραφικής για παιδιά
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΕΦΚΟΥΛΑ ΣΤΑΓΙΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο λαγός και η χελώνα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.