Τα βουνά της χώρας μας

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Τα βουνά της χώρας μας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί στην Τετάρτη τάξη του Δημοτικού σχολείου, καθώς αφορά την 1η ενότητα της Μελέτης<< Ελλάδα - Η χώρα μας>> και συγκεγκριμένα ως συμπλήρωμα του 1ου και 2ου κεφαλαίου.

Στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Δίνεται έμφαση στην κριτική και στοχαστική σκέψη, στη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση στη δημιουργική έκφραση. 

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι μαθητές θα πρέπει: να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως εργαλείο αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών,να γνωρίσουν καινούργια λογισμικά τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τη νέα γνώση.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να μάθουν οι μαθητές ποια είναι τα μεγαλύτερα βουνά και ποιες οι οροσειρές της χώρας.

Σκοπός του σεναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων ,που επιτρέπουν στους μαθητές να παρατηρούν, να περιγράφουν ,να ερμηνεύουν και σε κάποιο βαθμό να προβλέπουν τη λειτουργία , τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Μελέτη Περιβάλλοντος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση, ανάδειξη ιδεών, επεξεργασία πληροφοριών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο
Εμπέδωση, χρήση λογισμικού οπτικοποίησης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο
Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη και παρουσίαση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας.
Να εντοπίζουν και να ονομάζουν στον χάρτη τα μεγαλύτερα ελληνικά βουνά.
Να ταξινομούν τα μεγαλύτερα βουνά ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
Να εντοπίζουν στον χάρτη την κατεύθυνση των μεγάλων οροσειρών.
Να χαρακτηρίσουν την Ελλάδα αν είναι χώρα ορεινή ή όχι.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Βουνά της Ελλάδας΄, οροσειρές, ορεινή χώρα, Γεωμορφολογικός χάρτης, γεωγραφικά διαμερίσματα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για την αξιοποίηση και ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι : 1) το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ των μαθημάτων της Μελέτης Περιβάλλοντος,των ΤΠΕ και της Γλώσσας για το δημοτικό σχολείο, 2) τα βιβλία μαθητή και δασκάλου για την Μελέτη, 3) οργανωμένο εργαστήριο πληροφορικής (Η/Υ, προτζέκτορας κ.λπ) με σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένα τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά λογισμικά και εργαλεία γραφείου (φυλλομετρητής, κειμενογράφος,λογισμικό παρουσίασης) για την επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΝΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα βουνά της χώρας μας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.