Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Τα βουνά της χώρας μας

3 ώρες

Αφόρμηση, ανάδειξη ιδεών, επεξεργασία πληροφοριών

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx

Ο στόχος της πρώτης φάσης είναι η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η ανάδειξη των ιδεών τους αναφορικά με τους ορεινούς όγκους της Ελλάδας και η καταγραφή πληροφοριών γι' αυτούς.

Στην αρχή της 1ης διδακτικής ώρας , ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές για το περιεχόμενο, τους στόχους του μαθήματος και τι αναμένει να έχουν καταφέρει οι ίδιοι οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος. Τους εξηγεί ότι το θέμα της διδασκαλίας είναι τα βουνά της πατρίδας μας και ότι ο κύριος στόχος είναι να τα  γνωρίσουν οι μαθητές, να τα ταξινομούν κατά ύψος , κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη για το γεωλογικό χάρτη.Τους κάνει μια παρουσίαση από εικόνες ορεινών όγκων που βρήκε στο διαδίκτυο.

Οι μαθητές εξοικειωμένοι με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας χωρίζονται σε (5) ομάδες των τεσσσάρων μαθητών.Η κάθε ομάδα κάθεται μπροστά σ'ένα Η/Υ και εκτελεί τις δραστηριότητες.

Δραστηριότητα για την φάση 1

Η δραστηριότητα αυτή θα αναφέρεται στην αναζήτηση πληροφοριών, εικόνων, τραγουδιών, ποιημάτων και στοιχείων μυθολογίας που έχουν σχέση με το θέμα. Η κάθε ομάδα θα ανοίξει τον κειμενογράφο και θα δημιουργήσει ένα κείμενο με όλα τα στοιχεία που αναζήτησε στο διαδίκτυο με εικόνες ,υπερσυνδέσμους και μορφοποίηση κειμένου.

 


ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΝΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα βουνά της χώρας μας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3079