«Μακριά από την πατρίδα», μετανάστευση & προσφυγιά

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

«Μακριά από την πατρίδα», μετανάστευση & προσφυγιά

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αδράτει το προς μελέτη υλικό του βασισμένο στην ενότητα 5.3 " Η μετανάστευση" , του σχ.βιβλίου "Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών", Β' Λυκείου .

Η διάρκεια του σεναρίου εξελίσσεται σε τρεις διδακτικές ώρες οι οποίες διεξάγονται τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας με χρήση προβολικού μηχανήματος, όσο και στην αίθουσα των υπολογιστών. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές διδασκαλίας , όπως η αφόρμηση ,η βιωματική μάθηση , η συμμετοχή των μαθητών μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, τεχνικές οι οποίες έχουν στόχο αφενός να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές τις προς μελέτη έννοιες αλλά ταυτόχρονα και να προσεγγίσουν οι μαθητές με ενσυναίσθηση τις ραγδαίες πληθυσμιακές μεταβολές που συντελούνται στις μέρες μας , εξ αιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης αλλά και του διογκούμενου προσφυγικού ρεύματος που εισρεέι στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στη Συρία.

Επίσης , θα γίνει προσπάθεια να αρθούν προκαταλήψεις και στερεότυπα σχετικά με τους μετανάστες-πρόσφυγες , και να αναπτυχθούν αντιστάσεις απέναντι σε παλιά και νεοεκκολαπτόμενα εθνικιστικά κινήματα που αναβιώνουν εξαιτίας της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο εκπαιδευτικός υποκινεί και ενθαρρύνει στην μελέτη του απαιτούμενου διδακτικού υλικού και επιχειρεί την ανατροφοδότηση μέσω των κατάλληλων φύλλων εργασίας , ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών κυρίως μέσω της έκφρασης των συναισθημάτων τους, ώστε να καλλιεργήθει η ενσυναίσθηση.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 Με αφορμή και αφετηρία τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών στον 21ο αι για λόγους πολεμικούς, οικονομικούς , πολιτικούς και θρησκευτικούς, να προσεγγίσουν με ενσυναίσθηση οι μαθητές την έννοια του πρόσφυγα και του μετανάστη και παράλληλα να αντιταχθούν στην αναβιώση εθνικιστικών απόψεων , αντιλήψεων και συμπεριφορών. 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΦΟΡΜΗΣΗ
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να διακρίνουν οι μαθητές τον πρόσφυγα από τον μετανάστη
Να προσδιορίζουν τις αιτίες της μετανάστευσης/προσφυγιάς και να κατανοήσουν τις συνέπειές τους
Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα μετανάστευσης-προσφυγιάς
Να προβληματιστούν αναφορικά με αναβιούμενες εθνικιστικές αντιλήψεις , στάσεις , και συμπεριφορές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μετανάστης, πρόσφυγας, άσυλο, Ξενοφοβία, brain drain, κοινωνικό νταμπινγ,,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστές, διαδίκτυο, προβολικό μηχάνημα
Δημιουργός Σεναρίου: EYΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Μακριά από την πατρίδα», μετανάστευση & προσφυγιά» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.