«Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

«Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τα εσωτερικά εξαρτήματα ενός υπολογιστή, τα οποία καθιστούν δυνατή τη λειτουργία του, καθώς και τον τρόπο διασύνδεσής τους.

Εκτιμάται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν γνωρίσει από την Α΄ Γυμνασίου τις εξωτερικές περιφερειακές συσκευές (π.χ. οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής, κ.α.), καθώς και κάποιες βασικές αναφορές στην ύπαρξη βασικών εσωτερικών εξαρτημάτων για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος (κεντρική μονάδα, κύρια μνήμη, αποθηκευτικά μέσα).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα εσωτερικά εξαρτήματα ενός υπολογιστή, τα οποία καθιστούν δυνατή τη λειτουργία του, καθώς και τον τρόπο διασύνδεσής τους.

[Το σενάριο αυτό αφορά στο μάθημα της Πληροφορικής Β΄ Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο μάθημα του κεφαλαίου 2: «Το Εσωτερικό του Υπολογιστή» που είναι μέρος της 1ης ενότητας: «Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα».]

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Υλικό > Κεντρική μονάδα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Καταιγισμός ιδεών για τα εξαρτήματα ενός Η/Υ.
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Προβολή εκπ/κών βίντεο της λειτ. των εξαρτημάτων.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Επίδειξη σύνδεσης/αποσύνδεσης εξαρτημάτων.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Σύνδεση με προηγούμενη διδακτική ώρα.
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Υλοποίηση δραστηριοτήτων φύλλων εργασίας.
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν τα βασικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του υπολογιστή (π.χ. τροφοδοτικό, μητρ. πλακέτα).
Να διακρίνουν τις θύρες σύνδεσης ενός Η/Υ για τις διάφορες εξωτ. περιφερειακές συσκευές (π.χ. οθόνη)
Να περιγράφουν τη λειτουργία και τη χρησιμότητα καθενός από τα βασικά εξαρτήματα στο εσωτ. του Η/Υ.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Εσωτερικό ηλεκτρονικού υπολογιστή, μητρική πλακέτα, επεξεργαστής, κάρτα δικτύου, κάρτα ήχου, κάρτα γραφικών, κύρια μνήμη, θύρες σύνδεσης, καλώδια σύνδεσης, εξάρτημα οδηγού σκληρού δίσκου, εξάρτημα οδηγού CD/DVD.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας, παλιός ηλεκτρονικός υπολογιστής για την επίδειξη εξαρτημάτων και σύνδεσης/αποσύνδεσής τους μέσα στο εργαστήριο Πληροφορικής.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΝΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.