Σχολικός Κήπος

Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)

Σχολικός Κήπος

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο εμπεριέχει δραστηριότητες με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι οποίες θα βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για τη διαμόρφωση ενός σχολικού κήπου και για τη συντήρηση του. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σε αρκετά σχολεία της Ελλάδας υπάρχει έλλειψη πρασίνου στους σχολικούς κήπους, οι οποίοι παραμένουν αδιαμόρφωτοι. Για το λόγο αυτό, προκύπτει συχνά η ανάγκη της σχολικής παρέμβασης προκειμένου οι σχολικοί κήποι να αξιοποιηθούν και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής εντός του σχολικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, προτείνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα το σχολικό κήπο, που θα βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Μελέτη Περιβάλλοντος > Βιόσφαιρα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των παιδιών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Υπολογιστή
Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά υπολογιστή
Ανάπτυξη και φροντίδα των φυτών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην ολομέλεια της τάξης (παρεούλα), Γωνιά Υπολογιστή
Ολοκλήρωση του σεναρίου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Υπολογιστή
Διδακτικοί Στόχοι
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισμούς στο άμεσο περιβάλλον τους.
Να διερευνούν το χώρο και να προσανατολίζονται σε σχέση με σταθερά σημεία αναφοράς.
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον.
Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για το περιβάλλον.
Να αναλάβουν πρωτοβουλίες για περισσότερες αλλαγές με στόχο ένα βιώσιμο σχολείο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Σχολικός Κήπος, Ανάπτυξη Φυτών, Λουλούδια, Αρωματικά Φυτά, Εννοιολογικός Χάρτης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε τουλάχιστον έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή, πλήρως εξοπλισμένοι και συντηρημένοι. Από την αρχή της λειτουργίας της γωνιάς του υπολογιστή, ο/η εκπαιδευτικός έχει εγκαταστήσει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά που προσφέρονται για αξιοποίηση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη τάξη και τα έχει επιδείξει στα παιδιά.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σχολικός Κήπος» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.