«Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων:15ος -16ος αιώνας»

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

«Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων:15ος -16ος αιώνας»

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η 1η δραστηριότητα δίνεται με σκοπό οι μαθητές να ελέγξουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους για το θέμα και να τη συμπληρώσουν πάλι στην τάξη με μορφή φωτοτυπίας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μετά τις δύο ώρες διδασκαλίας μπορούν να υποστηρίξουν ότι εμπλούτισαν τις γνώσεις τους.

Η 2η δραστηριότητα δίνεται προκειμένου οι μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες χωρισμένοι σε ομάδες, να συντελέσουν στην παραγωγή κειμένου και να εκπροσωπήσουν την ομάδα τους. Προτιμήθηκε το κείμενο έναντι του εποπτικού υλικού, θεωρώντας ότι οι μαθητές ευκολότερα θα ενδιαφερθούν να το διαχειριστούν στο σπίτι τους ως εργασία μετά τη δεύτερη ώρα διδασκαλίας, αλλά και επειδή είναι η πρώτη φορά που ασχολούνται με το λογισμικό αυτό.

Η 3η δραστηριότητα δίνεται για να προβάλει μαθητές που διαθέτουν δεξιότητες γοργής αντίληψης και παρατηρητικότητας, αλλά και για να τονώσει τη συνοχή των ομάδων και να ενισχύσει τις πιο αδύναμες ομάδες.

Η 4η δραστηριότητα δίνεται ως αξιοποίηση του εποπτικού υλικού και ως ανάπαυλα στην εργασιακή δραστηριότητα, αφομοίωση του δοσμένου υλικού των παρουσιάσεων, όπως επίσης και ως αφόρμηση για τις επόμενες παρουσιάσεις.

Η  5η δραστηριότητα δίνεται ως αξιοποίηση του εποπτικού υλικού και ως σύνδεση των γεγονότων με το γεωγραφικό χώρο. Προτιμήθηκε η συγκεκριμένη άσκηση έναντι της αντίστοιχης στο υλικό του μικρού ερευνητή, διότι δίνει περισσότερες πληροφορίες και εξασκεί επιπλέον τη συνδυαστική ικανότητα.

Η 6η δραστηριότητα δίνεται ως προβληματισμός, διατύπωση κρίσεων και αφόρμηση για το επόμενο μάθημα. Προέρχεται από τις εργασίες που προτείνει το λογισμικό (ερ.4 και 15).

Οι προαιρετικές εργασίες αφορούν ομάδες μαθητών που ολοκληρώνουν τις εργασίες τους πριν τον προβλεπόμενο χρόνο.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο αφορά την πρώτη από δύο ώρες διδασκαλίας του μαθήματος "Ανακαλύψεις" της Ιστορίας της Β΄Γυμνασίου, με χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οδηγίες και είσοδος στο λογισμικό
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Μικρές παρουσιάσεις ομάδων
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διαγωνισμός ταχύτητας -προβολή βίντεο
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αναζητήσεις-εργασίες για το σπίτι
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να διαφανούν τα κίνητρα, οι προϋποθέσεις των εξερευνητικών ταξιδιών.
Να εκτιμηθούν οι άμεσες και απώτερες συνέπειες για τον σύγχρονο κόσμο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ανακαλύψεις,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο του σχολείου με δώδεκα (12) υπολογιστές και δυνατότητα ο καθηγητής να χειρίζεται τις οθόνες των μαθητών και από τον κεντρικό υπολογιστή να προβάλλει ταυτόχρονα ό,τι εμφανίζεται στη δική του οθόνη.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΑ ΑΡΚΟΥΔΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων:15ος -16ος αιώνας»» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.