ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και είναι σχεδιασμένο για δύο διδακτικές ώρες. Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο φυσικής το οποίο είναι εξοπλισμένο με διαδραστικό πίνακα. Οι μαθητές γνωρίζουν από τα προηγούμενα μαθήματα της φυσικής της Γ΄ Γυμνασίου την έννοια του φορτίου, την έννοια της ηλεκτρικής δύναμης, την έννοια και τη δομή του ατόμου και τις έννοιες του ηλεκτρικού αγωγού και μονωτή. Στο σενάριο θα γίνει σύνδεση με φυσικά φαινόμενα που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινή τους ζωή.  Επίσης μέσω του σεναρίου θα γίνει μοντελοποίηση και οπτικοποίηση των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν στον μικρόκοσμο. Το σενάριο στοχεύει σε μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του ζητήματος, μέσα από μία διαδικασία εποικοδομητικής μάθησης και αξιοποίησης των ερεθισμάτων που λαμβάνουν από την επαφή τους με την φύση και το αστικό περιβάλλον, στην καθημερινή τους ζωή. Με τη βοήθεια της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου οι μαθητές θα ανακαλύψουν τη φύση των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων, θα εντοπίσουν και θα ερμηνεύσουν τους τρόπους ηλέκτρισης υλικών σωμάτων. Επίσης οι μαθητές θα κάνουν χρήση εργαστηριακών οργάνων, προσομοιώσεων και βιντεοσκοπημένων πειραμάτων. 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου, είναι σχεδιασμένο για δύο διδακτικές ώρες και έχει ως στόχο την υπέρβαση των διδακτικών εμποδίων για τη διδακαλία της ηλέκτρισης και των τρόπων με τους οποίους πραγματοποιείται. Στο σενάριο θα γίνει σύνδεση με φυσικά φαινόμενα που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινή του ζωή.  Επίσης θα γίνει μοντελοποίηση και οπτικοποίηση των ηλεκτρικών αλληλεπιδράσεων με αναφορά και στον μικρόκοσμο. Τέλος με τη βοήθεια των βιντεοσκοπημένων πειραμάτων οι διδάσκοντες θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τη δυσκολία που συναντούν στην πραγματοποίηση των πειραμάτων που οφείλεται στις καιρικές συνθήκες (υγρασία).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός > Ηλέκτριση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση - Δημιουργία ερεθισμάτων
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Πραγματικά πειράματα - Πειράματα προσομοίωσης
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Συζήτηση στην ολομέλεια του τμήματος
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Αξιολόγηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Διδακτικοί Στόχοι
Να περιγράφουν φαινόμενα στα οποία αναπτύσσονται ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις.
Να ορίσουν την ηλέκτριση.
Να διακρίνουν τους τρόπους ηλέκτρισης.
Να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους.
Να εξηγήσουν μικροσκοπικά τους μηχανισμούς ηλέκτρισης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, ηλέκτριση, τρόποι ηλέκτρισης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Α. Για τα βίντεο και τις προσομοιώσεις: 3 ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή tablets, προβολέας ή διαδραστικός πίνακας
Β. Για τα πειράματα: Χάρακας, πλαστική σακούλα, αλουμινένιο κουτάκι, ηλεκτροσκόπιο
Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντίνος Αμπατζής (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.