Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

''Une brochure touristique à la main''

3 ώρες

2ème étape: Traitement: repérage

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
grille_1.pdf grille_2.pdf

Objectif: la compréhension plus détaillée du document

-Le repérage (20 minutes):
-  On incite les élèves à remplir la grille 1 avec les informations les plus essentielles des documents:Où, quoi, quand, combien;
- Ensuite on incite les groupes à trouver  les mots clés et à remplir la grille 2, qui leur sera donnée en photocopie.
Il faut noter que:
-  L'enseignant ne va pas donner une traduction de tout le vocabulaire; ceci n'est pas le but;
-  Plusieurs mots et expressions se répètent et de cette façon les élèves peuvent eux-mêmes comprendre leur signification de leur contexte;
-  En plus, il se peut que certains mots correspondent à deux listes à la fois;
-  Le but n'est pas d'avoir une liste parfaitement distinguée mais de trouver tout simplement les mots clés;
-   Ces deux photocopies seront utilisées aux étapes suivantes.
Par le repérage des informations de base et des mots clés on arrive à la fin de la première séance.
Toutes les séances s'achèvent par une courte évaluation, en demandant aux élèves de nous donner par un seul mot leur appréciation de leur travail dans la classe.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΣΛΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «''Une brochure touristique à la main''» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4013