Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

''Une brochure touristique à la main''

3 ώρες

Etape du prolongement - Evaluation

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
test_psychologique.pdf sites_internet.pdf evaluation.pdf

Objectif : se divertir (en révisant les connaissances qui viennent d'être acquises).

Nous proposons 3 choix

Choix A

-       On distribue un document qu'en général les élèves aiment beaucoup: un test "psychologique".
-        On n'insiste pas aux mots inconnus mais au sens.
-      Le but est de se détenir un peu du style traditionnel des activités.
Choix B : prolongement extrascolaire

Support choisi: divers sites Internet, diverses brochures touristiques

Mode de travail: travail extrascolaire, en groupes, et ensuite présentation dans la classe

Objectif culturel: connaître le Mont Saint-Michel, les Châteaux de la Loire

Matériel utilisé: ordinateur, projecteur

Les élèves forment des groupes (selon leur possibilité de se réunir chez eux afin de travailler ensemble après l'école) et choisissent un des deux sujets: Mont Saint-Michel et Châteaux de la Loire; ils préparent une brève présentation de ces endroits;  forme de la présentation: Powerpoint avec des photos, ou vidéos de YouTube.

Présentation à la classe

Moyens: ordinateur, projecteur

Choix C

On propose aux élèves de voir des vidéos qui se réfèrent aux sites et monuments mentionnés aux séances précédentes. Le meilleur est de dédier encore une séance pour regarder avec les élèves et commenter ces vidéos dans la salle de l'Informatique ou dans la classe si il y a un projetteur.

Evaluation

Elle se déroule à la fin de la dernière séance (la troisième ou la quatrième selon notre choix).

Distribution de la fiche d'évaluation.

Elaboration des données (de la part du professeur).


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΣΛΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «''Une brochure touristique à la main''» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4016