Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

''Une brochure touristique à la main''

3 ώρες

3ème étape: Conceptualisation + Fixation

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
consigne_1.pdf
-La conceptualisation (15 minutes):

une fois les mots clés et les informations les plus importantes du document sont repérés, on demande aux élèves, de formuler des questions et des réponses sur ces information. Les élèves d'habitude préfèrent de le faire en écrit.

(par exemple: A quelle heure on peut partir? ...., Quels jours?..., Combien ça coûte?...., Qu'est-ce qu'on peut voir?..., etc.)

- Fixation - appropriation (25 minutes)

Objectif: la vérification de la compréhension du document et la production orale

On demande aux élèves de préparer un mini-dialogue  entre eux, basé sur les questions et les réponses déjà élaborées en écrit ; ensuite de présenter brièvement les informations les plus essentielles de la brochure dans la classe. On leur distribue la consigne 1.

A la fin de la séance on demande de nouveau aux élèves de nous décrire par un mot leur avis sur le cours.


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΣΛΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «''Une brochure touristique à la main''» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4014