ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΕΠ (Γυμνάσιο)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το διδακτικό σενάριο βασίζεται σε ένα συνδυασμό θεωριών μάθησης με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να διευρύνουν τους ορίζοντές των(J PIAGET-Κονστρουκτιβισμός)και να ασκηθούν στην ανακάλυψη νέας γνώσης (ανακαλυπτική μάθηση, J. BRUNER). στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών θεωρήσεων της μάθησης ( Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός-VIGOTSKY).

Το διδακτικό σενάριο αποσκοπεί, μέσα από σύγχρονα εργαλεία Νέων τεχνολογιών (πολυμεσική εφαρμογή), αρχικά να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και αποδοχής, να ενθαρρύνει τον έφηβο/η να συνεργάζεται με άλλους, να αναπτύξει επαγγελματικές δεξιότητες, να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, να πληροφορηθεί για νέα επαγγέλματα (πράσινα), να προετοιμαστεί για το ταξίδι στον κόσμο της αγοράς εργασίας και να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Το ταξίδι είναι μακρύ.

                 «Η Ιθάκη σ᾽ έδωσε το ωραίο ταξίδι,

                   χωρίς αυτήν δεν θα ᾽βγαινες στο δρόμο.

                    Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.

                    Κι αν φτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.

                    Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,

                    ήδη θα κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν.»

                                                                            (Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ-1911)

                                                                    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Αναγνωστοπούλου,Μ.Σ.(2005) ΟΙ διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών  και μαθητών στη σχολική τάξη.Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική    προσέγγιση.  Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης
 2. Βοσνιάδου, Σ.(2006). Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης,υποστηριζόμενα από τις σύγχρονες Τεχνολογίες, Αθήνα,GUTENBERG
 3. Διαμαντάκη, Κ., κ.ά. (2001). Νέες Τεχνολογίες και Παλαιοί Φόβοι στο Σχολικό Σύστημα, Αθήνα: Παπαζήσης
 4. De Bono, E. (1967). New Think: The use of lateral thinking in the generation of new ideas. New York: Basic Book
 5. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη ν εκπαιδευτική, διδακτική πράξη.(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και  δια Βίου Μάθηση» -ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ,Γ΄ΚΠΣ)Συντονιστική επιτροπή,Χ.Ζαγούρα,Β.Δαγδιλέλης, Β.Κόμη,Δ.Κουτσογιάννης,Χ.Κυνηγός,Δ. Ψύλλος
 6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2000). Θεματολογικά δελτία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της νεότητας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα: http:// www.europarl.eu.int/factsheets/4 16 0 el.htm.
 7. Κολιάδης,Ε. (2002). Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική  πράξη.Μονντέλο επεξεργασίας πληροφοριών,τ.δ΄. Αθήνα
 8. Κούτρα, Χ. (1998). Η επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο ρόλο του μαθητή: Επισημάνσεις για το ελληνικό περιβάλλον, στο: Μπακογιάννης,Σ. & συν.. (Επιμ.). Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά της Διημερίδας Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφικής, (35-42), Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 9. Κυνηγός, Χ. & Δημαράκη, Ε. (Επιμ.), Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα. Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής ΠρακτικήςΑθήνα: Καστανιώτης
 10. Μαγνήσαλης, Κ. (2002). Δημιουργική Σκέψη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 11. Νικολαϊδου, Σ. & Γιακουμάτου, Τ. (2001). Διαδίκτυο και Διδασκαλία. Ένας Οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, Αθήνα: Κέδρος
 12. Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (1977). Παραγωγική σκέψη και προσωπικότητα. Σχολείο και ζωή, 25ος Τόμος
 13. Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (2008). Δημιουργική Σκέψη στο Σχολείο και στην Οικογένεια. Αθήνα: Γρηγόρης
 14. Sternberg, R.J. (Ed.) (1988). The nature of creativity. New York: Cambridge University Press
 15. Σολομωνίδου Χ. (2001), Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία,’’ Θεσσαλονίκη, Κώδικας.
 16. Τσακιρίδου, Δ., Καραθανάση, Μ., Μάσιος, Γ. (2009). «Ενημερώνομαι σήμερα, ακολουθώ το επάγγελμα που μου ταιριάζει αύριο, χωρίς να φοβάμαι την ανεργία». Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση Τ.Π.Ε., υπό το πρίσμα των εργασιακών αλλαγών και της ανεργίας, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 8-10 Μαΐου 2009.

                                                                     ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

 1. http:://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf.Οι Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική και τη μαθησιακή Διαδικασία.
 2. http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf. Διδασκαλία και μάθηση με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών.
 3. http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html Θεωρίες Μάθησης και Τ.Π.Ε.
 4. http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brainlearning-memory.p…. Εγκέφαλος μάθηση και μνήμη.
 5. http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.ht.   Ιστοχώρος του Cornell University, USA  με κριτήρια αξιολόγησης Ιστοχώρων και Ιστοσελίδων.
 6. 1.http://ec.europa.eu/education: Δικτυακός τόπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκπαιδευτικά προγράμματα
 7. http://www.etwinning.net: Πληροφορίες για τα προγράμματα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 8. http://www.eun.org/portal/index.htm: Ιστοχώρος για το ευρωπαϊκό διαδίκτυο σχολείων European Schoolnet
 9. 4.http://www.xperiamania.net: Υποστήριξη καινοτόμων χρήσεων των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 10. 5.http://students-net.blogspot.com: Ιστολόγιο, (blog), στο οποίο είναι αναρτημένα φύλλα εργασίας από εκπαιδευτικά σενάρια φιλολογικών μαθημάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. από τους φιλολόγους Τσακιρίδου Δόμνα, Καραθανάση

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η κατασπατάληση φυσικών πόρων και η καταστροφή του περιβάλλοντος από το σημερινό άνθρωπο έχουν ανησυχητικά αποτελέσματα, τα οποία είναι όλο και περισσότερο εμφανή. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην ανάγκη της αλλαγής. Η αλλαγή είναι απαραίτητο να συμβεί σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από το ατομικό, συνεχίζοντας στο συλλογικό και καταλήγοντας στο κοινωνικό. Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων, λοιπόν, οι αποφάσεις για σπουδές και καριέρα είναι για τους εφήβους και τις έφηβες κρίσιμες και πολύπλοκες. Είναι γεγονός σήμερα ότι η σταδιοδρομία του ανθρώπου μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα επαγγέλμα και ίσως θα χρειαστεί να επαναπροσανατολιστεί. Με δεδομένη την αναγκαιότητα της προετοιμασίας για ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων,κριτικής στάσης καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος,   θα  προσπαθήσαμε με τους μαθητές/τις μαθήτριες να προσεγγίσουμε το θέμα, μέσα από αναζήτηση και έρευνα, αλλά και ομαδική-συλλογική δουλειά..

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
ΣΕΠ >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Φάση Α – Εννοιολογικός προσδιορισμός σεναρίου.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ Η/Υ,Η ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Φάση Β – Εξερεύνηση νέων επαγγελμάτων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ Η/Υ,Η ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Φάση Γ – Επεξεργασία,αξιολόγηση, • αναστοχασμός.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Διδακτικοί Στόχοι
α) Να βοηθήσουμε τους νέους να αναζητούν και να προσεγγίζουν κριτικά ένα σύνολο πληροφοριών
β) Να στοχαστούν τα παιδιά, μέσα από κείμενα και μύθους, και να διατυπώσουν απόψεις .
γ) Να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες υπευθυνότητας, ομαδικότητας συνεργασίας
δ) Να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικού συσχετισμού και επεξεργασίας πληροφοριών.
ε) Να κατανοήσουν, τέλος, ότι η χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείων είναι ωφέλιμη.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
επικοινωνιακές-επαγγελματικές δεξιότητες, οικολογική συνείδηση, εξερεύνηση νέων επαγγελμάτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος.,
Υλικοτεχνική υποδομή
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΥΡΎΧΩΡΗ , Η/Υ, ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ , ΧΑΡΤΙ ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΗ. ,ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Σ.Ε.Π.
Δημιουργός Σεναρίου: Αναστασία Κοτσιαφίτου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.