Τα ζώα εκπέμπουν sos

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Τα ζώα εκπέμπουν sos

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

1.  Τίτλος

Τα ζώα εκπέμπουν sos…

2.  Τάξη

Β΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

3.  Χρονική διάρκεια

Τρεις  (3) διδακτικές ώρες.

4.  Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Μελέτη Περιβάλλοντος

5.  Συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ

 Ο γενικός σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο, με τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων, στις οποίες η έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή.

Το σενάριο ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, καθώς οι δραστηριότητές του είναι συμβατές με την ύλη του σχολικού βιβλίου της Β΄ δημοτικού της Μελέτης Περιβάλλοντος

6.  Παιδαγωγικό σκεπτικό

Το παρόν διδακτικό σενάριο με τίτλο «Τα ζώα εκπέμπουν sos » αναφέρεται στο σοβαρό οικολογικό πρόβλημα των υπό εξαφάνιση άγριων ζώων από την ελληνική πανίδα  και απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Οι επόμενες ενότητες σκοπό έχουν να αναδείξουν την αναγκαιότητα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός τέτοιου σεναρίου. Στοχεύουν  στη γνωριμία των μαθητών με τα ζώα της Ελλάδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στο οικολογικό  πρόβλημα της εξαφάνισης που αντιμετωπίζουν διάφορα είδη ζώων. Εστιάζουν στην ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών των απειλούμενων ζώων στην Ελλάδα, καθώς και στα αίτια που οδηγούν στην εξαφάνισή τους. Τα είδη των απειλούμενων άγριων ζώων, που προτείνεται να μελετηθούν είναι η καφέ αρκούδα, το χρυσό τσακάλι, η χελώνα  caretta caretta και η μεσογειακή φώκια monachus-monachus

7.  Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές:

Να γνωρίσουν άγρια  ζώα της Ελλάδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το πρόβλημα της εξαφάνισης που αντιμετωπίζουν διάφορα είδη ζώων.

Να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα προστασίας των ζώων και ιδιαίτερα ως προς αυτά που απειλούνται με εξαφάνιση

Να αναγνωρίσουν ως αιτία του προβλήματος τις ανθρώπινες δραστηριότητες και να προτείνουν διάφορα μέτρα προστασίας των απειλούμενων ζώων.

Να αξιολογούν τη χρησιμότητα του κάθε ζώου ως στοιχείο του οικοσυστήματος.

 

8.  Παιδαγωγικοί στόχοι

 Οι μαθητές:

Να μάθουν να συνεργάζονται και να συνομιλούν εποικοδομητικά μέσα στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και του σεβασμού του άλλου.

 Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων.

9. Στόχοι ως προς τις ΤΠΕ

Οι μαθητές:

 Να εξοικειωθούν στη χρήση του υπολογιστή και των περιφερειακών συσκευών.

 Να αναγνωρίσουν την αξία του διαδικτύου ως πηγή πληροφόρησης

 Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση και τη χρησιμότητα του Η/Υ στη μαθησιακή διαδικασία.

10.  Πρότερες Γνώσεις και Αντιλήψεις των μαθητών - Γνωστικά προαπαιτούμενα

Οι μαθητές αναμένεται να έχουν ορισμένες πρότερες ιδέες σχετικά με τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

Επιπρόσθετα, για να είναι δυνατή η εφαρμογή του προτεινόμενου ψηφιακού σεναρίου οι μαθητές θα πρέπει να έχουν  κατακτήσει απλές δεξιότητες στη χρήση του υπολογιστή, καθώς επίσης να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκε   κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

11.  Απαιτούμενη υλικοτεχνική και ψηφιακή υποδομή

 Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου απαιτείται οργανωμένο εργαστήρι πληροφορικής (Η/Υ, προτζέκτορας, κ.λ.π.) με σύνδεση στο διαδίκτυο (μηχανή αναζήτησης), εγκατεστημένα τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά λογισμικά (Inspiration) και τα εργαλεία γραφείου (κειμενογράφος,  προβολής βίντεο) για την επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων.

12.  Οργάνωση της Τάξης και της Διδασκαλίας

Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε να  υλοποιήθηκε  στο εργαστήρι πληροφορικής. Οι  μαθητές θα  εργαστούν  σε τέσσερις  ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και κάθε ομάδα θα έχει  το δικό της  υπολογιστή. 

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και υποστηρίζει το έργο των μαθητών σε ομάδες. Όταν κρίνει σκόπιμο, θέτει ζητήματα στην ολομέλεια της τάξης.

13.  Διδακτική προσέγγιση

Το προτεινόμενο εκπαιδεθτικό σενάριο ακολουθεί το σχεδιασμό των διαθεματικών σχεδίων. Υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση της γνώσεις, υποστηρίζει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, αξιοποιεί την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας και επιτρέπει τη διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών.

14.  Διδακτική προσέγγιση ως προς τη χρήση των ΤΠΕ

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, σε αυτό το σενάριο, επιχειρείται να αναδειχθεί η πρόσθετη διδακτική αξία των ΤΠΕ. Στη βιβλιογραφία επισημένεται πως για να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στη διδακτική πράξη οι ΤΠΕ, θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη σχεδίαση του μαθησιακού περιβάλλοντοσ με βάση τισ σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και ερευνητικά δεδομένα από τη διδακτική των διαφόρων μαθημάτων. Μόνο έτσι μπορεί ο υπολογιστής να λειτουργήσει ως διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης και να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και δυνατότητες δια βίου μάθησης. Για το λόγο αυτό, προτιμήθηκαν κατά κύριο λόγο στη διδακτική μας πρόταση η αξιοποίηση λογισμικών που συνάδουν με το παραπάνω σκεπτικό. 

 

15.  Βιβλιογραφία

 

Βιβλίο Δασκάλου. Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου.

Βιβλίο Μαθητή. Γλώσσα Α΄τάξη Δημοτικού Σχολείου

Βιβλίο Μαθητή. Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου.

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003). Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003.

ITY. (2013), Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Τεύχος 1: Κλάδοι ΠΕ 70, Γ έκδοση). Πάτρα

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης.

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2001). Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας, Αθήνα: αυτοέκδοση.

Σολομωνίδου, Χ. (2006). Νέες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Επικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Δικτυογραφία

http://el.wikipedia.org/wiki/Απειλούμενα_είδη

http://www.monachoulis.gr/displayITM1.asp?ITMID=14

http://www.arcturos.gr/animals/arkouda/

http://www.ethraki.com/index.php/enviroment/item/1797-stin-samo-to-pio-spanio-sarkofago-tis-mesogeiou-xryso-tsakali

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το παρόν διδακτικό σενάριο με τίτλο «Τα ζώα εκπέμπουν sos » αναφέρεται στο σοβαρό οικολογικό πρόβλημα των υπό εξαφάνιση άγριων ζώων από την ελληνική πανίδα  και απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Οι επόμενες ενότητες σκοπό έχουν να αναδείξουν την αναγκαιότητα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός τέτοιου σεναρίου. Στοχεύουν  στη γνωριμία των μαθητών με τα ζώα της Ελλάδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στο οικολογικό  πρόβλημα της εξαφάνισης που αντιμετωπίζουν διάφορα είδη ζώων. Εστιάζουν στην ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών των απειλούμενων ζώων στην Ελλάδα, καθώς και στα αίτια που οδηγούν στην εξαφάνισή τους. Τα είδη των απειλούμενων άγριων ζώων, που προτείνεται να μελετηθούν είναι η καφέ αρκούδα, το χρυσό τσακάλι, η χελώνα  caretta caretta και η μεσογειακή φώκια monachus-monachus .

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Μελέτη Περιβάλλοντος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση-Ανάδειξη ιδεών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήρι πληροφορικής
Εμπέδωση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήρι πληροφορικής
Συμπεράσματα- Αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήρι πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν άγρια ζώα της Ελλάδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
Να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα προστασίας των ζώων και ιδιαίτερα αυτών που απειλούνται με εξαφάνιση
Να αναγνωρίσουν ως αιτία του προβλήματος τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Να προτείνουν διάφορα μέτρα προστασίας των απειλούμενων ζώων.
Να αξιολογούν τη χρησιμότητα του κάθε ζώου ως στοιχείο του οικοσυστήματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ζώα υπό εξαφάνιση, κίνδυνοι, προστασία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου απαιτείται οργανωμένο εργαστήρι πληροφορικής (Η/Υ, προτζέκτορας, κ.λ.π.) με σύνδεση στο διαδίκτυο (μηχανή αναζήτησης), εγκατεστημένα τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά λογισμικά (Inspiration) και τα εργαλεία γραφείου (κειμενογράφος, προβολής βίντεο) για την επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων.
Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Πουρλιάκα (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα ζώα εκπέμπουν sos» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.