Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Τα ζώα εκπέμπουν sos

3 ώρες

Εμπέδωση

45λεπτά

Ο στόχος της δεύτερης Φάσης (2η διδακτική ώρα) είναι οι μαθητές  να αποτυπώσουν τις σημαντικότερες πληροφορίες που έχουν  διαβάσει κατασκευάζοντας έναν εννοιολογικό χάρτη για κάθε απειλούμενο ζώο(αρκούδα, χρυσό τσακάλι, χελώνα καρέττα καρέττα, φώκια μονάχους μονάχους).

 Οι μαθητές χωρισμένοι σε 4 ομάδες  δημιουργούν  εννοιολογικούς χάρτες για κάθε απειλούμενο ζώο  με το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης  Inspiration. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να κατασκευάσει τον εννοιολογικό χάρτη για το απειλούμενο άγριο ζώο που συννέλεξε πληροφορίες- επεξεργάστηκε  στην προηγούμενη δραστηριότητα. 

Το  σύστημα  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  Inspiration αξιοποιείται δημιουργικά και εποικοδομητικά από τους μαθητές, ώστε να συνδέσουν τη θεματική ενότητα των κινδύνων που διατρέχουν τα άγρια ζώα  σε μια ολιστική οπτική αναπαράσταση, όπου  προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε τα παιδιά στο συσχετισμό των διαφόρων ενεργειών του ανθρώπου με τις επιπτώσεις τους στη ζωή των άγριων ζώων  και τη βαθμιαία εξαφάνισή της!  Η δομή ενός εννοιολογικού χάρτη αντανακλά την κατανόηση του θέματος από τους μαθητές, τις εμπειρίες τους, τα πιστεύω και τις στάσεις τους πάνω στο ζήτημα που μελετούν!

Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής της εργασίας των ομάδων και παρεμβαίνει διακριτικά μόνο όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

 


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Πουρλιάκα (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα ζώα εκπέμπουν sos» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4099