Αξιολογώ τη φυσική μου κατάσταση

Φυσική αγωγή (Γενικό Λύκειο)

Αξιολογώ τη φυσική μου κατάσταση

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν διδακτικό σενάριο καλύπτει 3 διδακτικές ώρες σε καθεμιά από τις οποίες υλοποιείται μία από τις συνολικά 3 φάσεις του σεναρίου. Η 1η φάση αφορά την οικοδόμηση γνώσεων σχετικών με τη φυσική κατάσταση και τα δομικά της στοιχεία και τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμασιών μέτρησης. Στη 2η φάση διεξάγονται οι δοκιμασίες μέτρησης ενώ στην 3η φάση αξιολογείται η φυσική κατάσταση κάθε μαθητή/τριας και εξάγονται συμπεράσματα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η σταδιακή μείωση από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού μέχρι και το λύκειο και η αποξένωση των μαθητών από τη φυσική δραστηριότητα, επιβεβαιώνεται από τα πρόσφατα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος ΕΥΖΗΝ (Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14, σύμφωνα με τα οποία προέκυψε ότι το 30-50% των μαθητών δεν εμφανίζει ικανοποιητικά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Υπό το πρίσμα των παραπάνω ευρημάτων και τις επιπτώσεις τους στην υγεία, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την φυσική κατάσταση, την αξιολόγηση και βελτίωσή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική αγωγή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Φυσική κατάσταση και τα δομικά της στοιχεία
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Δοκιμασίες μέτρησης της φυσικής κατάστασης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στον προαύλιο χώρο του σχολείου ή το γυμναστήριο
Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν τα κύρια στοιχεία που απαρτίζουν τη φυσική κατάσταση.
Να αναγνωρίζουν τα οφέλη από τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης.
Να βιώσουν τις δοκιμασίες μέτρησης της φυσικής κατάστασης.
Να ερμηνεύουν τη φυσική τους κατάσταση.
Να εξοικειωθούν με τους τρόπους βελτιώσης της φυσικής τους κατάστασης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φυσική κατάσταση, δύναμη, αντοχή, ευλυγισία, σωματική σύνθεση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών με εγκαταστημένο το λογισμικό Κότινος.
Λεπτά στρώματα και χρονόμετρο (μέτρηση μυϊκής αντοχής). Λεπτά στρώματα, κιβώτια με κλίμακα μέτρησης (μέτρηση ευλυγισίας). Αυτοκόλητη ταινία για τον καθορισμό της αρχικής θέσης και κιμωλία για να σημαδευτεί το σημείο προσγείωσης (μέτρηση εκρηκτικής δύναμης) . Χειροδυναμόμετρο (μέτρηση στατικής δύναμης). Μετροταινία 20 μ. και αυτοκόλητη ταινία για τον καθορισμό της απόστασης, πηγή αναπαραγωγής για τα ηχητικά σήματα και αρχείο ήχου για το παλίνδρομο τεστ (μέτρηση αντοχής).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή κάποιων μετρήσεων, παρέχονται οδηγίες για ανάλογη προσαρμογή του σεναρίου.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αξιολογώ τη φυσική μου κατάσταση» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).