Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Λέβητες

2 ώρες

Εισαγωγικά Στοιχεία

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
sa_sskth_fe_1.pdf sa_sskth_fe_1_a.pdf

Ο μαθητής μαθαίνει να περιγράφει τη βασική λειτουργία του λέβητα και ανακαλύπτει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η θερμαντική ικανότητά του και την ποιοτική επίδραση αυτών. 

 


Ο λέβητας είναι μία από τις συσκευές που μετέχουν στην "παραγωγή" θερμότητας στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, είναι η συσκευή εντός της οποίας πραγματοποιείται η καύση του στερεού, υγρού ή αερίου καυσίμου για την παραγωγή θερμικής ενέργειας, που προσδίδεται στο θερμαινόμενο μέσο το οποίο χρησιμοποιείται ως φορέας για την θέρμανση των κτιρίων ή για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως.

Είναι ένα είδος εναλλάκτη θερμότητας, δηλαδή μια συσκευή στην οποία γίνεται συναλλαγή θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Τα δύο ρευστά είναι 1) τα καυσαέρια της εστίας και 2) το θερμαινόμενο μέσο ή φορέας θερμότητας της εγκατάστασης τα οποία κυκλοφορούν χωρίς να αναμειγνύονται σε δύο ανεξάρτητα κυκλώματα.

Τα βασικά μέρη ενός τυπικού λέβητα κεντρικής θέρμανσης, είναι τα εξής :

Η εστία καύσης, ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η καύση του καυσίμου.
Ο υδροθάλαμος, ο χώρος που βρίσκεται το νερό που πρόκειται να θερμανθεί.
Οι φλογαυλοί και ο καπνοθάλαμος, οι χώροι από τους οποίους διέρχονται τα καυσαέρια, προτού αυτά εξέλθουν από το λέβητα.


Επιλέξτε τη σωστή έκφραση.

Επιλέξτε τη σωστή έκφραση σε κάθε ερώτηση, κάνοντας κλικ σε μία από τις παρακάτω απαντήσεις.

Εικόνα με διαδραστικά σημεία για την περιγραφή των δύο "ρευστών" στους λέβητες.


Ερωτήσεις αντιστοίχισης στον τύπο υπολογισμού της Θερμαντικής ικανότητας του λέβητα

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες αντιστοιχίσεις. Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε τη λέξη στο σωστό κενό.

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών

Κάντε κλικ με το ποντίκι σας μέσα στο πλαίσιο της πρότασης και συμπληρώστε με ελληνικά πεζά γράμματα τη σωστή λέξη.

Ερώτηση μοναδικής επιλογής

Επιλέξτε (με αριστερό κλικ) την σωστή απάντηση στην παρακάτω ερώτηση.

Θερμαντική ικανότητα λεβήτων


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Λέβητες» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
229