Λέβητες

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Λέβητες

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων" της Γ’ τάξης του Μηχανολογικού τομέα των ΕΠΑ.Λ. (Αρ. 74916/Γ2 ΦΕΚ: τ. Β’ 1277/2-7-2008),  στην 6η διδακτική ενότητα με τίτλο «Λέβητες» (Κεφάλαιο 6, διδακτική ενότητα 6.1 “Εισαγωγικά Στοιχεία και 6.2 - “Είδη Λεβήτων”, σελίδες 77 έως 83), οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια από τις σημαντικές συσκευές που μετέχουν στην “παραγωγή” θερμότητας στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, το Λέβητα. 

Ο λέβητας είναι ένας εναλλάκτης θερμότητας, δηλαδή μια συσκευή στην οποία γίνεται συναλλαγή θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών, είναι η συσκευή μέσα στην οποία παράγεται η θερμότητα από την καύση και προσδίδεται στο φορέα θερμότητας. Λόγω της σημαντικής αυτής λειτουργίας του, η σωστή επιλογή του παίζει τεράστιο ρόλο όσον αφορά τόσο το επίπεδο θέρμανσης που θα έχουμε όσο και για την εξοικονόμηση που μπορούμε να εξασφαλίσουμε.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη κατηγοριοποίηση των λεβήτων, στις συγκρίσεις μεταξύ τους, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να επιλέγουν το κατάλληλο είδος για κάθε εγκατάσταση. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το σενάριο αυτό οι μαθητές θα κατανοήσουν αναλυτικότερα το σκοπό και τη λειτουργία του λέβητα, τον τρόπο υπολογισμού της θερμαντικής του ικανότητας και θα  είναι σε θέση να περιγράφουν τη λειτουργία του λέβητα, να αναφέρουν τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η κατάταξη των λεβήτων και να κατατάσσουν τους λέβητες σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα παραπάνω κριτήρια, να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα διάφορα είδη λεβήτων, να περιγράφουν τη διαδικασία για την επιλογή του κατάλληλου λέβητα σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και τελικά να επιλέγουν τον κατάλληλο λέβητα για μια συγκεκριμένη κεντρική θέρμανση.

 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι μαθητές, σε αυτή τη θεματική ενότητα, θα είναι πολύ σημαντικές στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ως επαγγελματίες θα χρειαστεί να προτείνουν στους πελάτες τους, τον κατάλληλο λέβητα για κάθε διαφορετική περίπτωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, δηλαδή εκείνο το λέβητα, που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και του πελάτη, θα είναι οικονομικότερος και θα εξασφαλίζει την οικονομικότερη δυνατή λειτουργία. Έτσι, κατά τη σύνταξη μιας προσφοράς για ένα πελάτη, θα είναι σε θέση, όχι μόνο να προτείνουν τον καταλληλότερο και οικονομικότερο λέβητα, αλλά να περιγράφουν και να τεκμηριώνουν την πρότασή τους. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγικά Στοιχεία
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
Είδη Λεβήτων
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
Συγκρίσεις και Χρήσεις
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
Ανακεφαλαίωση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναφέρουν το σκοπό και να περιγράφουν τη λειτουργία του λέβητα.
Να αναφέρουν τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η κατάταξη των λεβήτων.
Να περιγράφουν τα διάφορα είδη λεβήτων.
Να επιλέγουν τον κατάλληλο λέβητα για μία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Λέβητες, Εναλλάκτης θερμότητας, Θερμαντική ικανότητα λέβητα, Χυτοσιδηροί λέβητες, Χαλύβδινοι λέβητες, Ηλεκτροχημική διάβρωση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολικό εργαστήριο Η/Υ, Διαδίκτυο, Google Chrome, NetOp, Βιντεοπροβολέας, Λογισμικό Power Point, Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (bubbl.us)

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Λέβητες» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).