Ελεύθερη βολή στην καλαθοσφαίριση

Φυσική αγωγή (Γενικό Λύκειο)

Ελεύθερη βολή στην καλαθοσφαίριση

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η μελέτη της ελεύθερης βολής στην καλαθοσφαίριση με την προτεινόμενη προσομοίωση  και με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας που την συνοδεύουν, προσφέρει στο μεν μαθητή ένα διερευνητικό/διαδραστικό διδακτικό εργαλείο, εύχρηστο και διασκεδαστικό, στο δε διδάσκοντα δυνατότητα λειτουργικής ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο φάσμα των διδακτικών του εργαλείων. Η δραστηριότητα προσομοιάζει την ελεύθεση βολή στο μπάσκετ. Στόχος του μαθητή είναι να βρει τις κατάλληλες τιμές γωνίας βολής, αρχικής ταχύτητας και ύψους βολής της μπάλας, ώστε να "πετύχει καλάθι".  Με τη μέθοδο της δοκιμής και λάθους (trial and error) προσπαθεί, αλλάζοντας την τιμή μιας παραμέτρου και κρατώντας τις άλλες σταθερές, να εξερευνήσει αν και πώς μια παράμετρος επηρεάζει την τροχιά της μπάλας. Στη συνέχεια μπορεί να γενικεύσει τα συμπεράσματά του για κάθε είδος βολής. Η διερεύνηση των παραμέτρων της βολής εμπλέκει στοιχεία της Φυσικής και των Μαθηματικών.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η Φυσική Αγωγή, εκτός από τον κινητικό, καλείται να εξυπηρετήσει πολλαπλούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένου του γνωστικού. Η απόκτηση γνώσεων σχετικών με τις αθλητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με τη διαθεματική εξέταση επιλεγμένων θεμάτων προσφέρει μια πολύπλευρη, πιο ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση στη μάθηση. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση των ΤΠΕ με τη συνεργασία μικρών ομάδων των 2-3 ατόμων ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή εμπλέκει ενεργά τους μαθητές/τριες στην οικοδόμηση της γνώσης τους, σε ένα ελκυστικό γι' αυτούς/ές μαθησιακό περιβάλλον. Η προτεινόμενη εφαρμογή προσφέρεται για την πραγματοποίηση μετρήσεων και την ποσοτική διερεύνηση των παραμέτρων της βολής και την ασφαλή γενίκευση των όποιων διαπιστώσεων. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των παραμέτρων (με τη διατήρηση σταθερών τιμών σε επιλεγμένες παραμέτρους) και τη δυνατότητα επανάληψης των μετρήσεων με ακριβώς τα ίδια δεδομένα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική αγωγή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Στοιχεία τεχνικής της ελεύθερης βολής
7λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διερεύνηση των παραμέτρων της ελεύθερης βολής
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εξαγωγή συμπερασμάτων
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να προσδιορίσει τα στοιχεία τεχνικής κατά την εκτέλεση της ελεύθερης βολής στο μπάσκετ
Να αναγνωρίσει τις παραμέτρους από τις οποίες εξαρτάται η τροχιά της μπάλας
Να εντοπίσει την επίδραση μιας μεμονωμένης παραμέτρου όταν οι άλλες παραμένουν σταθερές
Να προσεγγίσει την ελεύθερη βολή στο μπάσκετ ως φαινόμενο μέσα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
καλαθοσφαίριση, ελεύθερη βολή, μπάσκετ, φυσική αγωγή, φυσική, Μαθηματικά,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολικό εργαστήριο υπολογιστών

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ελεύθερη βολή στην καλαθοσφαίριση» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).