Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης

Φυσική αγωγή (Δημοτικό)

Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το εκπαιδευτικό σενάριο αναφέρεται στην απόκτηση γνώσεων για τη σωστή εκτέλεση των βασικών δεξιοτήτων μετακίνησης και τη χρήση τους για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μικρών μαθητών. Συγκεκριμένα, αποτελεί πρόταση που στοχεύει στην επανάληψη και εμπέδωση των γνώσεων των μαθητών Α'-Β' Δημοτικού στις βασικές δεξιότητες μετακίνησης και κατόπιν στη χρήση των γνώσεων αυτών για την παροχή ανατροφοδότησης του ενός μαθητή προς τον άλλο αλλά και για την αξιολόγηση της προσωπικής τους εκτέλεσης. Οι παραπάνω στόχοι περιλαμβάνονται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή των τάξεων Α'-Γ' του Δημοτικού Σχολείου (Σκοπός 2, Στόχοι 2 και 4).

Αρχικά οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση διαδραστικών εργαλείων να ανακαλέσουν στη μνήμη την ονοματολογία των δεξιοτήτων και να εμπεδώσουν τα σημεία προσοχής, ενώ ταυτόχρονα οι διδάσκοντες να εντοπίσουν σημεία που δεν κατανοήθηκαν και χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση. Η κατανόηση των σημείων εκτέλεσης κρίνεται απαραίτητη για την επόμενη φάση. Σε αυτή οι μαθητές παρακολουθώντας τις βιντεοσκοπημένες εκτελέσεις των δεξιοτήτων συμμαθητή τους, θα κρίνουν την ορθότητα της εκτέλεσης σύμφωνα με φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει τα διδαχθέντα σημεία εκτέλεσης και θα ανατροφοδοτήσουν το συμμαθητή τους. Επίσης στο σενάριο περιλαμβάνεται αξιολόγηση της αντιλαμβανόμενης ικανότητας των παιδιών στην εκτέλεση των δεξιοτήτων που ο εκπαιδευτικός μπορεί να συγκρίνει με τα αποτελέσματα της κινητικής αξιολόγησης. 

Πιθανές δυσκολίες με τη σκέψη των μαθητών ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή της αξιολόγησης και ανατροφοδότησης μεταξύ τους, εάν εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Προϋποθέτει (1) τη διδασκαλία των δεξιοτήτων με έμφαση στα βασικά σημεία εκτέλεσης και (2) οι μικροί μαθητές να έχουν εξασκηθεί στην παρατήρηση και ανατροφοδότηση βάσει κριτηρίων τουλάχιστον χωρίς καταγραφή σε φύλλο ελέγχου, καθώς και στην ειλικρινή αναφορά των στοιχείων που παρατηρούν.

Για την εφαρμογή του σεναρίου, λόγω απαγόρευσης βιντεοσκοπήσεων στο χώρο του σχολείου, προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη έγκριση των γονέων για βιντεοσκόπηση των παιδιών για μαθησιακούς και διδακτικούς λόγους. 

Αναφορικά με τη διδακτική μεθοδολογία το σενάριο βασίζεται στην πρακτική και εξάσκηση βάσει της συμπεριφορικής στρατηγικής καθώς και στη συμμετοχή σε μικρή ομάδα συζήτησης βάσει κοινωνικοπολιτισμικών διδακτικών στρατηγικών.   


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η ετεροαξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση των μαθητών και η παροχή ανατροφοδότησης βάσει κριτηρίων είναι μια διαδικασία πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της υπευθυνότητα των μαθητών. Παράλληλα είναι μια διαδικασία που παρουσιάζει δυσκολίες στην εφαρμογή της για τους μικρούς μαθητές γιατί απαιτεί αρχικά την καλή γνώση των κριτηρίων και αμέσως μετά το συνδυασμό των ενεργειών "παρατηρώ-συγκρίνω με κριτήρια-αποφασίζω-ανατροφοδοτώ". Ο συνδυασμός των ενεργειών είναι σύνθετος και δύσκολος ιδιαίτερα λόγω της ταχύτητας ολοκλήρωσής τους σε δια ζώσης συνθήκες. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων και συσκευών μπορούν να προσφέρουν μεγάλη βοήθεια τόσο στην εμπέδωση των γνώσεων όσο και στη δυνατότητα επανάληψης των προσπαθειών για σωστότερη αξιολόγηση και παροχή εμπειριών στους μαθητές.  

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Φυσική αγωγή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εμπέδωση ονοματολογίας & σημείων σωστής εκτέλεσης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής του σχολείου, Σχολική αυλή ή Γυμναστήριο
Ετεροαξιολόγηση μαθητών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να παρατηρούν και να ανατροφοδοτούν συμμαθητή/τρια σύμφωνα με σημεία εκτέλεσης από φύλλο ελέγχου
Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη
Να γνωρίζουν το όνομα και τα σημαντικά σημεία εκτέλεσης των δεξιοτήτων μετακίνησης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δεξιότητες μετακίνησης, ετεροαξιολόγηση,
Υλικοτεχνική υποδομή
αίθουσα πληροφορικής με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για κάθε ζευγάρι μαθητών, ψηφιακή κάμερα, εκτυπωτής, σχολική αυλή/γυμναστήριο, φύλλα εργασίας

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).