Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων

3 ώρες

Δομημένη πρακτική

20λεπτά

Στη φάση αυτή ο καθηγητής θα υπολογίσει με παραδείγματα τα μεγέθη του νόμου του Hooke, καθώς και τα μεγέθη από το διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων ενός πειράματος εφελκυσμού μεταλλικού δοκιμίου. Σκοπός της φάσης αυτής είναι η βήμα - βήμα παρουσίαση εφαρμογών στους μαθητές, χρησιμοποιώντας πραγματικά παραδείγματα, και με χρήση της τεχνικής των ερωτήσεων - απαντήσεων, να δημιουργήσει ένα αυθεντικό περιβάλλον ώστε να διατηρήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, και να υλοποιήσει το στάδιο των υπολογισμών. Η πορεία επίλυσης κατευθύνεται από τον καθητητή και οι μαθητές συμμετέχουν με ερωτήσεις, διευκρινήσεις και πιθανές απαντήσεις σε ερωτήσεις του καθηγητή.


Δραστηριότητα1

Παράδειγμα υπολογισμού μεγεθών του νόμου του Hooke.

Δραστηριότητα 2

Στο δεύτερο παράδειγμα θα υπολογιστούν μεγέθη της εφελκυστικής καταπόνησης δοκιμίου χρησιμοποιώντας το διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων.

εικόνα 1: Διάγραμμα σ-ε δοκιμής εφελκυσμού του παραδείγματος 2


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
399