Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου έχουν βασικό σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Η σήμανση ασφάλειας στους χώρους εργασίας παίζει σπουδαίο ρόλο για την επίτευξη αυτού του σκοπού, καθώς προσελκύει την προσοχή των εργαζομένων, προειδοποιώντας τους για τους υφιστάμενους κινδύνους ή υπενθυμίζοντάς τους, συγκεκριμένες οδηγίες.

Υπάρχουν δύο είδη σήμανσης: η μόνιμη και η περιστασιακή. Το σενάριο αφορά τη μόνιμη σήμανση στους χώρους εργασίας, η οποία περιλαμβάνει  σήματα απαγόρευσης, προειδοποίησης, υποχρέωσης, διάσωσης ή βοήθειας, εξοπλισμού καταπολέμησης πυρκαγιάς και σήμανση εμποδίων, επικίνδυνων σημείων και οδών κυκλοφορίας.

Το σενάριο υποστηρίζει την ομαδοσυνεργατική μάθηση στο πλαίσιο μιας διερευνητικής διαδικασίας καθώς οι μαθητές συνεργαζόμενοι σε ομάδες συντονίζουν τις ενέργειές τους για την επίτευξη κοινού στόχου..

Από παιδαγωγική άποψη ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η διδακτική διαδικασία έχει ως βασικό άξονα την ενεργό συμμετοχή των μαθητών  - καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες -  ενώ ο εκπαιδευτικός παίρνει το ρόλο του συντονιστή και διευκολυντή στην κατάκτηση της νέας γνώσης.

Η συνεργατική μάθηση υποστηρίζεται από υπολογιστή ( computer supporter collaborative learning ) ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της διδασκαλίας. Οι δραστηριότητες που καλούνται να διεκπαιρεώσουν οι μαθητές χρησιμοποιούν Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών ώστε ταυτόχρονα με την εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων του σεναρίου να καλλιεργηθούν στους μαθητές  σημαντικές δεξιότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν πολύ συχνά στο μέλλον στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή.

Το προτεινόμενο σενάριο αφορά τη μόνιμη σήμανση ασφαλείας. Θα μπορούσε να υλοποιηθεί και για τη διδασκαλία της προσωρινής σήμανσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το εκπαιδευτικό ζήτημα που διαπραγματεύεται το σενάριο έχει απόλυτη σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών και στο πλαίσιο διαθεματικής προσέγγισης  συνδέεται με τη διδασκαλία του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας, μπορεί να υλοποιηθεί σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και βοηθά στην αξιοποίηση της χρήσης του Η/Υ.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η ασφάλεια και η υγεία στο εργασιακό μας χώρο είναι υπευθυνότητα όλων μας. Ειδικά στο Επαγγελματικό Λύκειο οι μαθητές καθημερινά προετοιμάζονται και προσομοιάζουν μέσα στους χώρους των εργαστηρίων το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον.

Η γνώση θα τους  οδηγήσει στην απόκτηση εργασιακής κουλτούρας η οποία με την σειρά της θα οδηγήσει σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από εργασιακούς κινδύνους και ενδεχόμενα ατυχήματα.

Η σηματοδότηση των χώρων εργασίας είναι ένα από τα πλέον σημαντικά μέτρα  πρόληψης εργατικών ατυχημάτων.

Το προτεινόμενο σενάριο αφορά τη μόνιμη  σήμανση ασφάλειας και υγείας και αναπτύσσεται  στο πλαίσιο του μαθήματος  του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή που διδάσκεται  σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Δημιουργία κατάλληλου κλίματος
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Αναγνώριση σημάτων ασφαλείας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Προδιαγραφές σημάτων ασφαλείας
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Αξιολόγηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διάχυση αποτελεσμάτων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστηριακό Κέντρο
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναδειχθούν πρακτικές διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των μαθητών ως μελλοντικών εργαζομένων
Να ευαισθητοποιηθούν και αποκτήσουν θετική στάση στα θέματα ασφάλειας μέσω των δραστηριοτήτων.
Να αντιληφθούν οι μαθητές με σαφήνεια πώς λειτουργούν τα σήματα ασφάλειας και τι σημαίνει το καθένα.
Οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες αξιολόγησης και βελτίωσης των συστημάτων σήμανσης και πρόληψης.
Αρμονική συνεργασία και ανάπτυξη δημιουργικής εργασίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Σήμανση, ασφάλεια, υγεία, εργασία, εργαστήριο, ομαδική εργασία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το σενάριο υλοποιείται σε εργαστήριο πληροφορικής, εξοπλισμένο με βιντεοπροβολέα και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο όπου αυτό είναι εφικτό.

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).