Εργονομία - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού.

ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εργονομία - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού.

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

 Στα ελληνικά «έργο» σηµαίνει «εργασία» και «νόµος» σηµαίνει «κανόνας». Άρα ο όρος «εργονοµία» σηµαίνει «ένα σύνολο κανόνων σχεδιασµού της εργασίας».

Το σενάριο αναφέρεται στην  εργονομία και τις γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού, για να εργάζεται κάποιος πιο έξυπνα , και λειτουργικά, αλλά και να σχεδιάζονται προϊόντα φιλικά προς τους χρήστες. 

Το προτεινόμενο σενάριο εισάγει τους μαθητές στην έννοια της εργονομίας και στις βασικές εργονομικές παρεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στον εργαστηριακό και μελλοντικά στον εργασιακό τους χώρο. Επειδή οι μαθητές  του επαγγελματικού λυκείου δεν έχουν ειδικές γνώσεις για το προς μελέτη ζήτημα ακολουθείται αρχικά η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών, Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ανακαλώντας  και εκφράζοντας ελεύθερα  (χωρίς το άγχος της αξιολόγησης ή της κριτικής) προϋπάρχουσες γνώσεις ή αντιλήψεις για το θέμα με στόχο τη διασαφήνιση της έννοιας "εργονομία " , τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων των μαθητών αλλά και την ανάδειξη τυχόν παρανοήσεων που πιθανόν να έχουν για το θέμα.

Σε επόμενη φάση οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, με τη βοήθεια των  ταινιών μικρού μήκους του Napo, αλλά και φύλλων πληροφοριών που τους δίνονται από τον εκπαιδευτικό, αναγνωρίζουν εργονομικές παρεμβάσεις και διατυπώνουν κανόνες. 

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το έντυπο υποστηρικτικό υλικό που προτείνεται από τις οδηγίες για τη διδασκαλία του ΣΕΠ στα ΕΠΑ.Λ., δεν περιλαμβάνει πηγές για το θέμα και γενικότερα για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμα τα φύλλα πληροφοριών  που στηρίζονται σε εκδόσεις  του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( http://www.elinyae.gr ) και της εκπαιδευτικής πύλης:  www.schools.ac.cy 

Για την εξοικείωση με την εργονομία χρησιμοποιείται η εκπαιδευτική πύλη: http://photodentro.edu.gr,  όπου ο μαθητής πειραματίζεται και ανακαλύπτει τη σωστή στάση εργασίας σύμφωνα με τις αρχές της εργονομίας.

Από παιδαγωγική άποψη η μέθοδος που ακολουθείται είναι ομαδοσυνεργατική με μαθητοκεντρικό προσανατολισμό και ευελιξία, ενώ ο  εκπαιδευτικός σε ρόλο καθοδηγητικό δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον προκειμένου ο μαθητής να εμπλέκεται δυναμικά στην υλοποίηση των στόχων του μαθήματος, ώστε να οικοδομήσει τη γνώση μέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης ανάλογο με τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις του.

Το προτεινόμενο σενάριο προσφέρει τη δυνατότητα για συνέργεια με άλλα διδακτικά αντικείμενα όπως η Ερευνητική Εργασία, η Αγωγή Υγείας, η Τεχνολογία, η Πληροφορική.

Μπορεί δε να επεκταθεί, ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές ως προς τα επαγγέλματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την έννοια της εργονομίας όπως είναι ο εργονόμος, ο τεχνικός ασφαλείας, ο γιατρός εργασίας, ο μηχανικός,, ο φυσικοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής,...


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η Εργονομία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον του καθώς και με τα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε καθημερινή επαφή. 

Είναι σημαντικό να βελτιώνουμε το περιβάλλον εργασίας μας, για να μπορούμε να προστατεύουμε την υγεία μας και να εργαζόμαστε πιο αποδοτικά.

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα που πραγματεύεται το σενάριο είναι η έννοια και ο σκοπός της εργονομίας με απώτερο στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής εργαζομένων και εκπαιδευόμενων.

Το διδακτικό σενάριο  αναπτύσσεται  στο πλαίσιο του μαθήματος  του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή που διδάσκεται  σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στην έννοια της εργονομίας
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Εργονομικές Παρεμβάσεις
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Εξοικείωση με την εργονομία
8λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Αξιολόγηση
7λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να περιγράφουν οι μαθητές τι εξετάζει η εργονομία.
Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην εργονομία, αναγνωρίζοντας τη σημασία βασικών της κανόνων.
Να οδηγηθούν σε σκέψεις και δράσεις για την αποτελεσματικότερη πρόληψη των καταπονήσεων.
Να εντοπίσουν μεθόδους με τις οποίες θα εφαρμοστούν εργονομικοί κανόνες στο Εργ. Κέντρου.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Εργονομία, ασφάλεια, υγεία, εργασία, ομαδική εργασία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής εξοπλισμένο με βιντεοπροβολέα και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι χώροι του Εργαστηριακού Κέντρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς και μελέτης του εργονομικού σχεδιασμού.

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εργονομία - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).