ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΗ: ΚΑΤΙ ΚΟΙΝΟ - ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΗ: ΚΑΤΙ ΚΟΙΝΟ - ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με αφορμή δύο χημικές ενώσεις από την καθημερινή μας ζωή επιδιώκεται οι μαθητές να εξάγουν συμπεράσματα για τη δομή της γλυκερίνης και της γλυκόζης και να προσπαθήσουν να προτείνουν τρόπο διάκρισης μεταξύ τους με επίδραση Φελίγγειου υγρού. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα σχετίζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Χημείας Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Για την επίτευξη των στόχων του σεναρίου οι μαθητές προτείνεται να είναι χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων και να πραγματοποιήσουν την εφαρμογή του στο εργαστήριο πληροφορικής ή αν αυτό δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιήσουν βιντεοπροτζέκτορα ή διαδραστικό πίνακα.

Κατά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου οι μαθητές σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση καθοδηγούνται να διερευνήσουν διάφορα ερωτήματα που σχετίζονται με το προς εξέταση θέμα. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας μπορεί να προκληθεί: α) προβληματισμός ή αφόρµηση κατά την οποία προκαλείται η περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών, β) ανάδειξη των ιδεών των µαθητών, μέσω μίας υπόθεσης ή πρόβλεψης για το προς εξέταση θέμα, γ) αναδόµηση των ιδεών των µαθητών, μέσω της εκτέλεσης ενός πειράματος ή μιας διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής, δ) επαλήθευση για το αν οι υποθέσεις τους ήταν σωστές ή λανθασμένες. Σε περίπτωση λανθασμένων υποθέσεων επέρχεται η γνωστική σύγκρουση η οποία οδηγεί στην αναδόμηση των ιδεών και στην εξάλειψη τυχόν παρανοήσεων, ε) έλεγχος για το αν οι νέες γνώσεις είναι εφαρμόσιμες και συσχετιζόμενες με τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής, στ) ανασκόπηση της πορείας που προηγήθηκε, κατά την οποία πραγματοποιείται η αναζήτηση των αιτιών για τυχόν λανθασμένες προβλέψεις καθώς και η εξήγηση του αποτελέσματος.

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα διαδραστικά εργαλεία που συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών με σκοπό την πρόκληση του ενδιαφέροντός τους και την απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στο μάθημα της Χημείας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολυμεσικά εργαλεία αφορούν και εξωτερικούς συνδέσμους και περιέχουν τρισδιάστατες δομές χημικών ενώσεων καθώς και εκπαιδευτικά παιχνίδια που αποδεδειγμένα επιφέρουν θετικό αποτέλεσμα στη μαθησιακή διαδικασία.

Το σενάριο αποτελείται από τρεις φάσεις, κάθε μία από τις οποίες συνοδεύεται από φύλλο εργασίας.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Χημεία > Οργανική χημεία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Χρήσεις και δομή της γλυκερίνης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Χρήση και δομή της γλυκόζης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Διάκριση γλυκερίνης και γλυκόζης
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροτζέκτορα
Διδακτικοί Στόχοι
Να διαπιστώσουν τις χρήσεις της γλυκερίνης και της γλυκόζης
Να διακρίνουν τις αλκοόλες ανάλογα με τον αριθμό υδροξυλίων που περιέχουν.
Να συμπεράνουν ότι η γλυκόζη περιέχει μια αλδεϋδομάδα.
Να διακρίνουν τη γλυκόζη από τη γλυκερίνη.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αλκοόλη, αλδεΰδη, γλυκερίνη, γλυκερόλη, γλυκόζη, αντιδραστήριο Fehling, οξείδωση, σιρόπι,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής ή βιντεοπροτζέκτορας
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΗ: ΚΑΤΙ ΚΟΙΝΟ - ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).