Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Oι μαθητές έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα σύνδεσης και στερέωσης, τον ήλο. Αυτό θα γίνει σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος "Στοιχεία Μηχανών" της Γ' τάξης του Μηχανολογικού τομέα των ΕΠΑ.Λ. (Αρ. 74916/Γ2 ΦΕΚ: τ. Β' 1277/2-7-2008), την 1η θεματική ενότητα με τίτλο "Μέσα Σύνδεσης και Στερέωσης" (Κεφάλαιο 7, θεματική ενότητα 7.1- "Ήλος", σελίδες 133-136).

Μια μηχανή, μηχανισμός, μεταλλική κατασκευή είναι ένα σύνολο συναρμολογημένων στοιχείων. Απλά κομμάτια συνδεδεμένα μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Για να γίνει μια σύνδεση χρησιμοποιούνται ορισμένα στοιχεία που λέγονται μέσα σύνδεσης. Τα μέσα σύνδεσης είναι: α) Ήλοι ( καρφιά), β) Κοχλίες ( βίδες), γ) Συγκολλητικά υλικά, δ) Σφήνες.

Οι ήλοι, ως μέσο σύνδεσης χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των κομματιών με μόνιμο τρόπο και αποσυναρμολογούνται μόνο με καταστροφή του μέσου σύνδεσης, είναι δηλαδή ένα μέσο μη λυόμενης σύνδεσης. Οι απαιτήσεις σε αντοχή των εν λόγω στοιχείων είναι ανάλογες με το σκοπό που χρησιμοποιούνται, γι' αυτό είναι αναγκαία η μελέτη της αντοχής τους.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το παρόν εκπαιδευτικό μας πρόβλημα αφορά την αναλυτική κατανόηση από τους μαθητές του ήλου ως μέσο μη λυόμενης σύνδεσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι σε θέση να αφομοιώσουν την μορφή, την χρήση, τις διαφορετικές κατηγορίες-τύπους  και τα κατασκευαστικά στοιχεία του ήλου (καρφιού). Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα εν λόγω πεδία μελέτης. Το σενάριο θα αποτελέσει εργαλείο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

 

 

Η σύνδεση της γνώσης που θα αποκτήσουν με το μελλοντικό τους επάγγελμα είναι κύριο μέλημά μας. Οι μαθητές, στην μετέπειτα εργασιακή τους πορεία, θα συναντήσουν πολλές εφαρμογές, στις οποίες βρίσκεται ο ήλος ως μέσο μη λυόμενης σύνδεσης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν τον τύπο, το μέγεθος, το υλικό κατασκευής τους σε σχέση με τις απαιτήσεις της κάθε κατασκευής που θα συναντήσουν στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Θα μάθουν να αναζητούν πληροφορίες από το διαδίκτυο και θα μπορούν να τις αξιοποιήσουν κατάλληλα όταν αυτό τους ζητηθεί.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Περιγραφή- Χρήση ήλου (καρφιού)
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας/αίθουσα πληροφορικής
35 λεπτά
Φάση 2: Κατηγορίες- Τύποι ήλων (καρφιών)
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας/αίθουσα πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας/αίθουσα πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 4: Ανακεφαλαίωση- Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας/αίθουσα πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να μπορούν να περιγράψουν και να αναγνωρίζουν τον ήλο.
  2. Οι μαθητές να μπορούν να αναφέρουν τις κατηγορίες και τους τύπους του ήλου.
  3. Οι μαθητές να μπορούν να προσδιορίζουν τα κριτήρια κατάταξης.
  4. Οι μαθητές να μπορούν να αναφέρουν τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά.
  5. Οι μαθητές να μπορούν να περιγράψουν τα υλικά κατασκευής τους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ΗΛΟΣ
ΚΑΡΦΙ
ΠΡΙΤΣΙΝΙ
ΜΕΣΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΗ ΛΥΟΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, σύνδεση με διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΟΥΡΓΙΑ (Εκπαιδευτικός)