Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Επίλυση προβλήματος με την αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο με τίτλο «Επίλυση προβλήματος με την αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων» προτείνεται να υλοποιηθεί από τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Το διδακτικό σενάριο  είναι   συμβατό με το Α.Π.Σ., το Δ.Ε.Π.Π.,  όσο και με το Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που έχουν εισαχθεί στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν με Ε.Α.Ε.Π. Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει σχέση με τον άξονα «Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με ΤΠΕ ».

Οι μαθητές καλούνται να προτείνουν έναν προορισμό για την τελική εκδρομή στην διεύθυνση του σχολείου. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα διαφορετικό προορισμό και βρίσκει πληροφορίες όπως  η απόσταση του από το σχολείο με τη χρήση διαδραστικών χαρτών. Στη συνέχεια τα δεδομένα που έχουν συλλέξει τα αναπαριστούν σε μορφή  γραφήματος με την χρήση των λογιστικών φύλλων και δημιουργείτε ένα κολλάζ με την τοποθεσία του κάθε προορισμού. Με την μέθοδο της χιονοστιβάδας ορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας προορισμός  και συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο για το αν ο προορισμός που έχει επιλέξει η κάθε ομάδα ικανοποιεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Με βάση τις πληροφορίες που έχει συλλέξει η κάθε ομάδα και μετά την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων ακολουθεί ηλεκτρονική  ψηφοφορία. Επιλέγεται να προταθεί στην διεύθυνση του σχολείου  ο προορισμός με τους περισσότερους ψήφους.

Με την αξιοποίηση λογισμικού ηλεκτρονικής χαρτογράφησης και μέσα από τις δυνατότητες που δίνει μπορούν να κατανοήσουν ευκολότερα έννοιες όπως κλίμακα, χιλιομετρική απόσταση, προσανατολισμός σε χάρτη. Πληροφορίες όπως η χιλιομετρική απόσταση κάθε προορισμού  θα αναπαρασταθούν σε μορφή γραφήματος. Με την χρήση εργαλείων που συνδυάσουν  πολλαπλά αναπαραστατικά συστήματα (εικονικά, γραφικές παραστάσεις , υπολογιστικά) οι μαθητές δημιουργούν ισχυρή αναπαράσταση των εννοιών.  (Κορδάκη, 2003)

Με συλλογική συζήτηση και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, οι μαθητές θα πρέπει να καθορίσουν τα συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ο προτεινόμενος προορισμός. Με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί δημιουργείται το ερωτηματολόγιο.Η επιλογή του τελικού προορισμού θα πραγματοποιηθεί  αξιοποιώντας τις απαντήσεις των μαθητών βάση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου. Η αξιολόγηση των  ερωτηματολογίων βασίζεται στην ανάλυση των απαντήσεων κάθε ομάδας, μέσω ενός συγκεντρωτικού λογιστικού φύλλου. Επιτυγχάνεται έτσι η επιχειρηματολογία, βάση δεδομένων και ενθαρρύνεται η συνεργατική μάθηση

Στο παρόν σενάριο ακολουθείται μια καθοδηγούμενη, διερευνητικού τύπου προσέγγιση. Οι μαθητές μέσα σε ένα περιβάλλον διερευνητικής μάθησης λαμβάνουν ενεργά μέρος στην διαδικασία μάθησης, καθώς δουλεύουν ομαδικά σε ένα πλαίσιο όπου υποστηρίζει  τις ανακαλυπτικές δραστηριότητες. Οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές λειτουργίες των web 2.0 εργαλείων, αναπτύσσουν τεχνικές και γνωστικές ικανότητες. Εργάζονται σε ομάδες με στόχο να αναζητήσουν πληροφορίες να αξιοποιούν  τα δεδομένα που έχουν συλλέξει και να  παίρνουν αποφάσεις (Κολιάδης, 1994). Tο εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να προετοιμάζει τους μαθητές να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών με σκοπό να λύνουν προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις. (Κορδάκη, 2000). Για την υλοποίηση του σεναρίου αξιοποιηθήκαν τα Web 2.0 εργαλεία,  που συμβάλουν στην  καθοδηγούμενη ανακάλυψη της γνώσης από τους μαθητές και ευνοούν την ομαδοσυνεργατική μάθηση

Με το παρόν σενάριο αξιοποιούνται τα παρακάτω διαδικτυακά εργαλεία:

 • Διαδραστικοί Χάρτες για την κατανόηση της τοποθεσίας κάθε προορισμού και αναζήτηση πληροφοριών
 • Λογιστικά Φύλλα για την οργάνωση, αναπαράσταση  και καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών που έχουν συλλέξει οι ομάδες.
 • Συλλογικής συγγραφής κειμένου για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων
 • Συλλογικής Επεξεργασίας εικόνας για την δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
 • Ηλεκτρονικές φόρμες ως εργαλείο επικοινωνίας και αξιολόγησης του προορισμού
 • Κλειστά δωμάτια συζητήσεων ως εργαλείο συνεργασίας

Τα Web 2.0 εργαλεία  που χρησιμοποιούνται στα φύλλα εργασίας είναι προτεινόμενα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαλέξει τα εργαλεία που θεωρεί καταλληλότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία  για την υλοποίηση του σεναρίου. 

Βιβλιογραφία

Κορδάκη, Μ. (2003). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση των Μαθηματικών ως αφετηρία για επαναπροσδιορισμό κυρίαρχων αντιλήψεων και πρακτικών. Στο: Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Κολιάδης, Ε. (1994). Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη. Τόμος Β’. Αθήνα.

Κορδάκη, Μ. (2000). Διδακτική της Πληροφορικής. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Πάτρα

20 Options for Real-Time Collaboration Tools.  http://edtechreview.in/news/825-20-options-for-real-time-collaboration-t...

O’Reilly. T. (2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software.  http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον για τις εφαρμογές δεύτερης γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού (Web 2.0 εργαλεία). Πολλοί εκπαιδευτικοί  συμφωνούν ότι οι νέες συνεχώς αναπτυσσόμενες εφαρμογές του Web 2.0 έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στους μαθητές αυξημένες ευκαιρίες μάθησης, να ενθαρρύνουν την ενεργητική και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση  και να ενισχύσουν την δημιουργική σκέψη του  μαθητή. Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την αναζήτηση πληροφοριών στο  διαδίκτυο είδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Παρατηρείτε όμως ότι υπάρχουν δυσκολίες στην οργάνωση και  αξιολόγηση των πληροφοριών που έρχονται σε επαφή.  

Σκοπός του προτεινόμενου σεναρίου είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με Web 2 εργαλεία εστιάζοντας στην  αξιοποίηση, οργάνωση και αξιολόγηση  της πληροφορίας και όχι απλά στην αναζήτηση της. Προβλέπει στην ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και κριτικής ικανότητας  των μαθητών μέσω της επίλυσης ενός προβλήματος επιλεγμένο από την σχολική ζωή των μαθητών. Προωθεί την συνεργατική μάθηση, ενθαρρύνει τον διάλογο και την επιχειρηματολογία βασισμένη σε δεδομένα που έχουν συλλέξει οι μαθητές.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή- Που θα πάμε εκδρομή;
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο
25 λεπτά
Φάση 2: Συλλογή δεδομένων-Που βρίσκεται ο κάθε προορισμός;
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο
45 λεπτά
Φάση 3: Αναπαράσταση δεδομένων σε μορφή γραφήματος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο
45 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση - Επιλογή τελικού προορισμο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι: 
 1. Να αναπτύξουν την κριτική και στοχαστική τους σκέψη
 2. Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα οργάνωσης των δεδομένων προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα
 3. Να αξιολογούν τα επιχειρήματα τους βασιζόμενοι στην συλλογή δεδομένων
 4. Να ενισχυθεί ο Ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών σε τεχνολογίες Web 2.0
 5. Να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα χρήσης των δικτυακών εργαλείων Web 2.0
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Web 2.0 Εργαλεία
Οργάνωση Πληροφορίας
δημιουργική σκέψη
Ψηφιακός γραμματισμός
Πολλαπλές Αναπαραστάσεις
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου θα γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των δύο ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή με την καθοδήγηση των κατάλληλων φύλλων εργασίας και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Απαραίτητη είναι η σύνδεση των υπολογιστών στο διαδίκτυο. Επίσης προτείνεται το εργαστήριο να διαθέτει βιντεοπροβολέα
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)