Δημιούργησε το δικό σου βασίλειο/κράτος/πολιτεία/ομοσπονδία

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

Δημιούργησε το δικό σου βασίλειο/κράτος/πολιτεία/ομοσπονδία

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με τη συγκεκριμένη πρόταση επιχειρείται μία κάθετη αλλά και οριζόντια επεξεργασία του μαθησιακού αντικειμένου που λαμβάνει υπόψη της την ιδιαιτερότητα του μαθήματος ως προς την ανάδειξη και την καλλιέργεια στάσεων, αντιλήψεων, διαθεματικότητας και πολιτειότητας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον. Η διερευνητική, συνθετική και εποικοδομιστική του μέθοδος σε συνδυασμό με την ομαδοκεντρική διδασκαλία και τη χρήση των ΤΠΕ επιτρέπει τη βιωματική και ενεργητική προσέγγιση της γνώσης. Οι ενέργειες των μαθητών χαρακτηρίζονται από επίλυση προβλήματος, συνεργασία, υπόθεση, εισήγηση, σύγκριση και συσχέτιση, ανακάλυψη και εφαρμογή στην πράξη της νέας γνώσης. Ελέγχεται ο βαθμός της μεταγνώσης τους σε νέα περιβάλλοντα. Η χρήση των ΤΠΕ είναι εστιασμένη και αναδεικνύεται ο οργανικός τους ρόλος και η πρόσθετη παιδαγωγική τους αξία μέσα από την «άσκηση επί χάρτου» που έχουν αναλάβει οι μαθητές. Με άλλα λόγια, η διερεύνηση και η αξιοποίηση του διαδικτύου καθίσταται ουσιώδης. Έτσι αξιοποιούνται πολλά στοιχεία του κριτικού γραμματισμού (πώς ψάχνουμε, τι βρίσκουμε, πώς επιλέγουμε και γιατί  κλπ.).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές καλούνται, με βάση τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν από το μάθημα του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, να δημιουργήσουν το δικό τους "πολιτειακό μόρφωμα", τον δικό τους κόσμο. Για την κατασκευή των χαρακτηριστικών του (θεσμοί, οργάνωση, παραγωγικές δυνάμεις, θρήσκευμα, τέχνη) θα ληφθούν υπόψη από τους μαθητές τα χαρακτηριστικά της εποχής που έχουν επιλέξει να τοποθετήσουν την κατασκευή τους (π.χ Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Βιομηχανική Επανάσταση, Μεταρρύθμιση, Εθνικά κράτη κτλ). Με αυτόν τον δημιουργικό τρόπο, που παραπέμπει σε παιχνίδι ανασύνθεσης στοιχείων σε νέα δομή, οι μαθητές θα αποτυπώσουν τον βαθμό πρόληψης των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων που κατέκτησαν στο μάθημα του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και  θα ανασυνθέσουν στοιχεία πολιτισμού του παρελθόντος μέσα από βιωματική σκοπιά και παιγνιώδη τρόπο. Έτσι, μετατρέπονται σε συγγραφείς, ιστορικούς, ιστορικούς τέχνης, οικονομολόγους και πολιτειολόγους. Ενοφθαλμίζουν στην κατασκευή τους εκείνα τα στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα και σχετίζονται με την ιστορική περίοδο που μελετούν, αποφασίζουν συλλογικά για το προϊόν τους, μαθαίνουν δρώντας και κατασκευάζοντας, αντλώντας -παράλληλα- εκείνους τους σημειωτικούς πόρους από το διαδίκτυο και τις πηγές, που θα ταιριάξουν στους σκοπούς τους. Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί

  • με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στο τέλος του διδακτικού έτους, αποσκοπώντας σε μία συνολική εποπτεία του μαθήματος, των στάσεων, των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.
  • με την ολοκλήρωση κάθε κεφαλαίου και ιστορικής περιόδου ξεχωριστά προκειμένου να ελέγχεται ο βαθμός κατάκτησης των προσδιοριζόμενων στόχων.
at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής ή αίθουσα με προβολικό μηχάνημα (ή διαδραστικό πίνακα)
Φτιάχνοντας τον "δικό" σου κόσμο
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής
Αξιολόγηση - Επέκταση - Άλλες εκδοχές
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με προβολικό μηχάνημα (διαδραστικό πίνακα)
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές κατασκευάζουν τον δικό τους "κόσμο" μέσα από πηγές και δημιουργικότητα
Κατηγοριοποιούν, επιλέγουν και ανακαλύπτουν εκείνα τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν το προϊόν τους
Αξιολογούν, αντιπαραβάλλουν και προσαρμόζουν στις ανάγκες τους δεδομένα, διατυπώνουν υποθέσεις.
Αποτυπώνουν οπτικές θέασης του κόσμου, αποκτούν δεξιότητες συνεργασίας, συν-έρευνας και σεβασμού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δημιουργία, μεταγνώση, Πολιτισμός, τέχνη, Ευρώπη, βασίλειο, έθνος, κράτος, αυτοκρατορία, εφαρμογή, σχέδιο, έρευνα, πηγές, διαδίκτυο,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής, υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, διαδραστικός πίνακας, παραδοσιακή αίθουσα με προβολικό μηχάνημα

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιούργησε το δικό σου βασίλειο/κράτος/πολιτεία/ομοσπονδία» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).