Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

Δημιούργησε το δικό σου βασίλειο/κράτος/πολιτεία/ομοσπονδία

3 ώρες

Αξιολόγηση - Επέκταση - Άλλες εκδοχές

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
roymprika_axiologisis.docx
  • Οι μαθητές παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην ολομέλεια είτε μέσω διαφανειών (με λογισμικό παρουσίασης, είτε αναρτώντας τη σε ένα wiki που πιθανόν να έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, όπου και σχολιάζονται συνολικότερα τα αποτελέσματα, τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τις υπόλοιπες ομάδες.
  • Μεγάλη αξία για την ενίσχυση των διδακτικών πρακτικών έχει να αναλάβει η μία ομάδα να αξιολογήσει με μελέτη αναφοράς την πρόταση μίας άλλης ομάδας, σχετικά με τον βαθμό προσαρμογής στην ιστορική περίοδο που έχει επιλεγεί, τον βαθμό πρωτοτυπίας, τον βαθμό πρόσληψης των εννοιών που χρησιμοποιήθηκαν. Για το λόγο αυτό μπορεί να κατασκευαστεί μία "ρουμπρίκα αξιολόγησης", ένας πίνακας δηλαδή που θα αποτυπώνει σε μία τετραβάθμια ή πενταβάθμια κλίμακα την άποψή τους για αυτά που τους παρουσιάζονται. 
  • Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον, με όρους κατάκτησης κριτικού γραμματισμού και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, ο εντοπισμός -από τους μαθητές- των σημείων εκείνων που ενδεχομένως θα οδηγούσαν στην πτώση ή την κατάρρευσή της οργανωτικής πρότασης που τους παρουσιάζεται, προτείνοντας τις αντίστοιχες βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν.
  • Για να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο και να διαχυθεί η δουλειά τους θα μπορούσε να γίνει παρουσίαση (αφού κανονιστεί με τους υπόλοιπους συναδέλφους) στα υπόλοιπα τμήματα της Α Λυκείου. Το κοινό θα μπορεί να ερωτά την κάθε ομάδα για τις επιλογές της, τη συμβατότητα με τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιόδου που έχουν επιλέξει και να υπάρχει ένας δημιουργικός διάλογος που θα αιτιολογούνται και θα ερμηνεύονται οι επιλογές των παιδιών. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιούργησε το δικό σου βασίλειο/κράτος/πολιτεία/ομοσπονδία» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
972