Μια εξερεύνηση… στον πολιτισμό της Αναγέννησης

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μια εξερεύνηση… στον πολιτισμό της Αναγέννησης

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το θέμα του εκπαιδευτικού σεναρίου αφορά τον πολιτισμό της Αναγέννησης. Επιδιώκεται οι μαθητές να γνωρίσουν τις  χώρες και τους εκπροσώπους των εθνικών λογοτεχνιών, να ανακαλύψουν τους κορυφαίους αναγεννησιακούς επιστήμονες και το έργο τους, να κατανοήσουν την έννοια «καθολικός άνθρωπος» σε αντιδιαστολή με τα πρότυπα κατά τον Μεσαίωνα, να κατανοήσουν τον όρο «Κουατροτσέντο», να γνωρίσουν έργα καλλιτεχνών του Κουατροτσέντο, να μελετήσουν την έννοια προοπτική, να αναλύσουν τον όρο Αναγέννηση, να εντοπίσουν σε χάρτη της εποχής τα κυριότερα κέντρα της ιταλικής Αναγέννησης, του Ανθρωπισμού και τα κυριότερα καλλιτεχνικά κέντρα εκτός Ιταλίας, να γνωρίσουν τους αναγεννησιακούς καλλιτέχνες της Ιταλίας και να ανακαλύψουν τα κύρια γνωρίσματά τους, να αποδώσουν τον ορισμό του μανιερισμού, να γνωρίσουν τη ζωή και τα έργα του μανιερίστα Δομηνίκου Θεοτοκόπουλου, να επισημάνουν τη διαφορά των ζωγράφων των Κάτω Χωρών από τους Ιταλούς και να ερευνήσουν την εξέλιξη της μουσικής.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα αναζητήσουν υλικό σχετικό  με τους τομείς των γραμμάτων, της επιστήμης και της τέχνης. Το θέμα αυτό προσφέρεται να διδαχθεί με τη χρήση ΤΠΕ γιατί οι μαθητές μέσα από την προσωπική ενασχόληση, αναζήτηση και επεξεργασία θα κατανοήσουν καλύτερα τον πολιτισμό αυτό. Ειδικότερα στον τομέα της τέχνης, το οπτικό υλικό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και με την αναζήτησή τους στους διάφορους δικτυακούς τόπους να εμπεδώσουν καλύτερα παρατηρώντας οι ίδιοι τα έργα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής. 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το ψηφιακό σενάριο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σ' επαφή και να γνωρίσουν σε βάθος τον πολιτισμό της Αναγέννησης (15ος - 16ος αιώνας) μέσα από τη μελέτη των γραμμάτων, της επιστήμης και τέχνης. Είναι σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν ότι η Αναγέννηση ως ένα γενικότερο πνευματικό κίνημα απελευθέρωσε τη σκέψη των ανθρώπων και διεύρυνε τους ορίζοντές τους, όμως εκεί που μεγαλούργησε ήταν ο τομέας των Γραμμάτων και των Τεχνών. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Φάση επεξεργασίας και διερεύνησης των πηγών
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα
Φάση δημιουργίας τελικού προϊόντος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις εθνικές λογοτεχνίες
Να εξοικειωθούν με τα επιτεύγματα στο χώρο της Επιστήμης
Να εκτιμήσουν την αξία της αναγεννησιακής τέχνης και της μουσικής
Να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της Ιστορίας
Να αναπτύξουν ιστορική ενσυναίσθηση
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αναγέννηση, γλυπτική, αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γράμματα, Επιστήμη, μουσική,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα μαθητών
Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΠΑΪΖΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μια εξερεύνηση… στον πολιτισμό της Αναγέννησης» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.