Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες

Πληροφορική (Δημοτικό)

Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν, να διακρίνουν και να ιεραρχούν τις κατηγορίες των υπολογιστών.

Συμβατότητα με το ΑΠΣ Δημοτικού «ΤΠΕ»:

  • Γνωρίζω τον Υπολογιστή: Κατηγορίες Η/Υ
  • Οργανώνω και ταξινομώ: Δημιουργώ-ταξινομώ με εννοιολογικούς χάρτες

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Δ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού

 

Η χρήση Η/Υ στο συγκεκριμένο σενάριο παρέχει μοναδικές δυνατότητες στους μαθητές σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα. Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων εννοιολογικής χαρτογράφησης έχει άμεσα και ορατά αποτελέσματα για κάθε ενέργεια του μαθητή, οπτικοποιεί τη σύνδεση μεταξύ σχέσεων και εννοιών του χάρτη, υποστηρίζει την εύκολη και διαισθητική τροποποίηση, επέκταση ή διόρθωση και προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών. Η αξιοποίηση του διαδικτύου δίνει πρόσβαση σε πληθώρα εξωτερικών πληροφοριών, εμπλουτίζει τις αναπαραστάσεις των μαθητών και δημιουργεί συνθήκες για μια αυθεντική εμπειρία μάθησης.  

Στο παρόν σενάριο ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και εμψυχωτικός ως προς την συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες των δύο ατόμων επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. Με χρήση κατάλληλου εποπτικού μέσου και λογισμικού εποπτείας των σταθμών εργασίας ο εκπαιδευτικός επιτηρεί την πρόοδο των μαθητών. Παράλληλα τα ανωτέρω μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλείο ανατροφοδότησης μέσω της παρουσίασης στην ολομέλεια (διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας κάθε ομάδας).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η κυριότερη δυσκολία που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές προέρχεται από το γεγονός ότι ανώτερες κατηγορίες υπολογιστών, όπως τα mainframes και οι υπερυπολογιστές δεν συμβαδίζουν με τις εμπειρίες των μαθητών. Επίσης, ορισμένες μικρομεταβολές στο νόημα των εννοιών μπορεί να προκύψουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Δεν υπάρχουν πάντοτε σαφείς διαχωρισμοί ανάμεσα σε ορισμένες κατηγορίες υπολογιστών, ενώ υπολογιστικές συσκευές μπορεί να τέμνουν πολλαπλές κατηγορίες (π.χ. tablet που έχουν δυνατότητες τηλεφωνικών κλήσεων).

Η ιεραρχική κατηγοριοποίηση των κατηγοριών Η/Υ αποτελεί εφαρμογή της διασύνδεσης των εννοιών μεταξύ τους. Περαιτέρω, γίνεται διασύνδεση των ειδών των Η/Υ με αναπαραστάσεις των μαθητών από την καθημερινή ζωή (σχολείο, σπίτι),  μέσα από τον εμπλουτισμό της κάθε έννοιας με παραδείγματα χρήσης και περιβάλλοντα αξιοποίησης. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Υλικό >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Τα είδη των Η/Υ
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ΤΠΕ
Εννοιολογικοί Χάρτες με το Word
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ΤΠΕ
Ιεραρχώ τις κατηγορίες των Η/Υ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ΤΠΕ
Αξιολόγηση και Επεκτάσεις
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ΤΠΕ
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατηγοριοποιούν ιεραρχικά τα είδη των Η/Υ
Να απαριθμούν τρία πράγματα που είναι κοινά ή διαφορετικά ανάμεσα στις κατηγορίες
Nα διακρίνουν τις κατηγορίες αυτές και να μπορούν να εξηγούν με απλά λόγια τα χαρακτηριστικά τους
Να αντιστοιχίζουν τις κατηγορίες των Η/Υ με τις οπτικές, λειτουργικές και χωρικές τους αναπαραστάσει
Να κατασκευάζουν εννοιολογικούς χάρτες με τουλάχιστον τρία επίπεδα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
υλικό, κατηγορίες Η/Υ, είδη Η/Υ, εννοιολογικοί χάρτες, υπερυπολογιστές, desktop, laptop, smartphones, tablets,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ εργαστηρίου, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό εποπτείας.
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.