Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες

3 ώρες

Αξιολόγηση και Επεκτάσεις

45λεπτά

Για την αξιολόγηση των μαθητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω:

Α) Οι μαθητές επεκτείνουν τον εννοιολογικό χάρτη, προσθέτοντας παραδείγματα χρήσης της κάθε κατηγορίας Η/Υ (σπίτι, γραφείο, εργοστάσιο, ερευνητικό κέντρο, πανεπιστήμιο, κράτος). Χρησιμοποιείται διαφορετική κωδικοποίηση και είδος σύνδεσης (π.χ. ) για τα παραδείγματα. Ακολουθεί παρουσίαση στην ολομέλεια.

Β) Οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί, σχεδιάζουν στους σταθμούς εργασίας έναν εννοιολογικό χάρτη με διαφορετικό θέμα, όπως για παράδειγμα το γενεαλογικό τους δέντρο.


Δραστηριότητα 1


Δραστηριότητα 2


Δραστηριότητα 3α


Δραστηριότητα 3β


Δραστηριότητα 4


Εικόνα 2


Εικόνα 3α


Εικόνα 3β


Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1233