Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

"Τα ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα εκπέμπουν SOS"

3 ώρες

Αν τα ζώα μιλούσαν με ανθρώπινη φωνή...

20λεπτά

Η τελευταία φάση του διδακτικού σεναρίου αφορά την ανάληψη μιας δράσης από τα παιδιά, που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του υπό διερεύνηση περιβαλλοντικού προβλήματος. Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ευρύτερη ενημέρωση και κοινοποίηση του προβλήματος της εξαφάνισης των ζώων στην Ελλάδα, μέσα από τη δημιουργία μιας διαδραστικής παρουσίασης, με την υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα αξιοποιηθεί από τον/ την εκπαιδευτικό, για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων του διδακτικού σεναρίου, στα πλαίσια της τελικής αξιολόγησης.

Δραστηριότητα: «Δημιουργία διαδραστικής παρουσίασης»

Περιγραφή: Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο/η εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να δημιουργήσουν όλοι μαζί μια παρουσίαση, μέσω της οποίας, θα επικοινωνήσουν όσα έμαθαν σε ένα ευρύτερο κοινό (ενδεχομένως στους γονείς τους, στους μαθητές του διπλανού νηπιαγωγείου ή του συστεγαζόμενου δημοτικού σχολείου), με σκοπό την πληροφόρησή του, που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξαφάνισης των ζώων.

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί αρχικά την τεχνική του παιχνιδιού ρόλων. Πρώτα, παρουσιάζει στην ολομέλεια το σενάριο για το παιχνίδι ρόλων, το οποίο είναι το εξής: "Είμαστε τα ζώα της Ελλάδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους, για να μας βοηθήσουν". Στη συνέχεια, το κάθε παιδί αναλαμβάνει έναν ρόλο (ενός ζώου υπό εξαφάνιση), επιλέγοντας τυχαία μία από τις κάρτες ρόλων, που έχει ετοιμάσει ο/η εκπαιδευτικός. Για το σκοπό αυτό έχουν αξιοποιηθεί οι εικόνες των ζώων, που προέκυψαν από τις προηγούμενες δραστηριότητες (π.χ. από την αναζήτηση στο διαδίκτυο) αλλά και διάφορες σχετικές δημιουργίες των παιδιών (π.χ. ατομικές και ομαδικές ζωγραφιές με διάφορα υλικά, ζωγραφιές στον υπολογιστή, που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των αυθόρμητων δραστηριοτήτων). Ακολούθως, το κάθε παιδί ανάλογα με την κάρτα ρόλου που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο ζώο που υποδύεται, εκφράζεται ανάλογα και διατυπώνει το δικό του μήνυμα προς στους ανθρώπους. Τα μηνύματα ηχογραφούνται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή.

Έπειτα ο/η εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας το εργαλείο της διαδραστικής παρουσίασης, εισάγει μαζί με τα παιδιά στις διαφάνειες, τις εικόνες των καρτών ρόλων καθώς και τα ηχογραφημένα μηνύματα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μέσω της τεχνικής της επίδειξης, παρουσιάζει αναλυτικά και με σαφήνεια τα βήματα που ακολουθεί και εμπλέκει ενεργά τα παιδιά, όπου αυτό είναι δυνατό, υποστηρίζοντάς τα και καθοδηγώντας τα (π.χ. στην εισαγωγή των αρχείων εικόνας και ήχου, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εικονίδια). 

Για τις ανάγκες της παρούσας δραστηριότητας, τα παιδιά θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις μέχρι τώρα γνώσεις και εμπειρίες τους, να τις αναλύσουν και να τις συνθέσουν κριτικά. Ο τρόπος που θα εκφραστούν και τα μηνύματα που θα επιλέξουν να εκφράσουν, θα βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό στα πλαίσια της τελικής αξιολόγησης, να αποτιμήσει αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που αρχικά είχε θέσει. Εάν τα παιδιά διεύρυναν τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα, εάν κατανόησαν την αλληλένδετη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, αν ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά και αν τελικά δημιούργησαν μια πιο θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον.

Στόχοι:

  • να εκφράζονται με το δημιουργικό δράμα και να αναπτύσσουν τη γλώσσα, να καλλιεργούν την επικοινωνία και να αξιοποιούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους την τεχνολογία (Παιδί Δημιουργία και Έκφραση)
  • να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό (Παιδί Δημιουργία και Έκφραση)
  • να ακούν και να κατανοούν κανόνες παιχνιδιού (συγκεκριμένα του παιχνιδιού ρόλων) (Ανάγνωση)
  • να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία  (Προφορική Επικοινωνία: Ομιλία και Ακρόαση)
  • να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του (Παιδί και Πληροφορική)
  • να συνεργάζονται για την παραγωγή κάποιου κοινού έργου και να σέβονται τις απόψεις και την εργασία των άλλων (Παιδί και Πληροφορική)

Διάρκεια:  20΄

Τεχνικές: Συζήτηση, παρατήρηση, παιχνίδι ρόλων, επίδειξη.

Υλικοτεχνική υποδομή: Ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος με μεγάλη οθόνη, ώστε να μπορούν να βλέπουν όλα τα παιδιά της τάξης τα στάδια υλοποίησης της παρουσίασης, σαρωτής και εκτυπωτής (για τη σάρωση και εκτύπωση των εικόνων, που θα χρησιμοποιηθούν ως κάρτες ρόλων), μικρόφωνο (για την εισαγωγή των αρχείων ήχου με τα μηνύματα των παιδιών).

 


Αν τα ζώα μιλούσαν με ανθρώπινη φωνή...

Ο/Η εκπαιδευτικός μαζί με τα παιδιά δημιουργούν μια παρουσίαση, εισάγοντας αρχεία εικόνων των υπό εξαφάνιση ζώων, καθώς και αρχεία ήχων που προέκυψαν από το παιχνίδι ρόλων, που προηγήθηκε.

Οι εικόνες που αξιοποιούνται για τις ανάγκες της παρουσίασης, αλλά και για αυτές του παιχνιδιού ρόλων, προέρχονται από την αναζήτηση στο διαδίκτυο (δεύτερη φάση), αλλά και από ατομικές και ομαδικές δημιουργίες των παιδιών σχετικά με το θέμα, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των αυθόρμητων δραστηριοτήτων. Τα αρχεία ήχου που χρησιμοποιούνται, δεν προέρχονται από πραγματική εφαρμογή στην τάξη, εφόσον το διδακτικό σενάριο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, αλλά είναι δειγματικά.

Δημιουργός Σεναρίου: Παρασκευή Τόλη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Τα ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα εκπέμπουν SOS"» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1297