Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους

3 ώρες

Η εξάπλωση των Αράβων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_11_1.doc

Πορεία και δραστηριότητες: Αρχικά οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες 3-4 ατόμων (σε κάθε ομάδα 2 υπολογιστές) και στη συνέχεια καλούνται να ανοίξουν κατά την 1η διδακτική ώρα  την παρουσίαση «Η εξάπλωση των Αράβων» (την οποία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο) και τους δίνεται το φύλλο εργασίας 1.  Οι μαθητές αφού δουν τα ζητούμενα τoυ φύλλoυ εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τις διαφάνειες της παρουσίασης, να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας και να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους κατά τη διάρκεια της 3ης ώρας (εφόσον δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν το φύλλο εργασίας, αυτό γίνεται στο σπίτι, αφού όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι δημοσιευμένο στο διαδίκτυο). 10 λεπτά πριν το τέλος της  πρώτης διδακτικής ώρας γίνεται ανάθεση της ομαδικής εργασίας που βρίσκεται στο τέλος του φύλλου εργασίας. 


Η εξάπλωση των Αράβων

Αρχείο Powerpoint

Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Νικολάου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1359