Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σύντομη περιγραφή: Στα πλαίσια του κεφαλαίου «Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους» του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας των Ι. Δημητρούκα και Θ. Ιωάννου το σενάριο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να  αντλήσουν επιπλέον πληροφορίες για έναν ανατολικό λαό ο οποίος με την εξάπλωσή του επηρέασε βαθιά την παγκόσμια ιστορία. Μέσα από την ανάγνωση κειμένων και πηγών καθώς και μέσα από την παρατήρηση πλήθους φωτογραφιών και τη συμμετοχή σε ψηφιακές δραστηριότητες  οι μαθητές καλούνται να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις που είχε η εμφάνιση των Αράβων τόσο στην ιστορία του Βυζαντίου και της Ευρώπης όσο και στο χώρο της θρησκείας, της οικονομίας και του πολιτισμού.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ποιοι είναι οι Άραβες και κάτω από ποιες συνθήκες ασπάστηκαν το Ισλάμ; Για ποιους λόγους εξαπλώθηκαν ταχύτατα; Τι συνέβη κατά την επαφή τους με το Βυζάντιο και τη Δύση; Πώς κατάφεραν να κυριαρχήσουν στο διεθνές εμπόριο; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης τους και πώς αυτοί συνέβαλαν στην παγκόσμια επιστημονική πρόοδο; Αυτά και άλλα επιμέρους ζητήματα διαπραγματεύεται το παρόν σενάριο. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Μέθοδος
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Η εξάπλωση των Αράβων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Εμπόριο και πολιτισμός του Ισλάμ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Απαντήσεις στα φύλλα εργασίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη με διαδραστικό πίνακα
Δημιουργία διαδραστικού χάρτη
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη με διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι
Να μάθουν οι μαθητές να συνεργάζονται και να επιλέγουν κριτικά τις πληροφορίες που χρειάζονται.
Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Να γνωρίσουν τις συνθήκες εμφάνισης και εξάπλωσης της ισλαμικής θρησκείας καθώς και τις συνέπειες.
Να γνωρίσουν οι μαθητές τις επιδόσεις των Αράβων στα γράμματα, στις τέχνες και στις επιστήμες.
Να κατανοήσουν οι μαθητές την πολιτιστική αλληλεπίδραση μεταξύ Ισλάμ, Βυζαντίου και Δύσης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ισλάμ, εξάπλωση Αράβων, μάχες, υγρό πυρ, τέχνη Αράβων, εμπόριο Αράβων, Άραβες και επιστήμες,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής, Powerpoint, Internet Browser, Φύλλα εργασίας, διαδραστικός πίνακας.

Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Νικολάου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.