Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους

3 ώρες

Απαντήσεις στα φύλλα εργασίας

45λεπτά

Κάθε ομάδα ανακοινώνει τις απαντήσεις για ορισμένες από τις δραστηριότητες που ολοκλήρωσε. Κάποιες από τις απαντήσεις στις δραστηριότητες (ανάλογα με το χρόνο που έχει στη διάθεσή του ο καθηγητής) γράφονται διαδραστικά από τους μαθητές στο διαδραστικό πίνακα της τάξης.. 


Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Νικολάου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1361