Το πορτραίτο της αρχαίας Ελληνίδας σε Αθήνα και Σπάρτη

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Το πορτραίτο της αρχαίας Ελληνίδας σε Αθήνα και Σπάρτη

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης ήταν η ανάδειξη της θέσης της γυναίκας στην αρχαιότητα. Το σκεπτικό της διδακτικής παρέμβασης βασίστηκε στη διαπίστωση ότι η ιστορία μέχρι τώρα αφηγούνταν πράξεις μεγάλων ανδρών και το ζητούμενο ήταν η ένταξη της ιστορίας της γυναίκας στην επίσημη ιστορία. Με αφορμή τις λίγες πληροφορίες που δίνει το σχολικό εγχειρίδιο για τις γυναίκες στην αρχαιότητα οι μαθητές λειτουργούν σαν ερευνητές καλύπτοντας το κενό με το να αναζητούν πληροφορίες και να εξάγουν συμπεράσματα. Οι δραστηριότητες παρέχουν οπτικές που φωτίζουν το ρόλο της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 

Με αφορμή το λίγο χώρο που αφιερώνει το σχολικό εγχειρίδιο όσον αφορά στις γυναίκες, οι μαθητές ωθούνται στο να προβληματιστούν αλλά και να καλύψουν το κενό μέσα από τη δική τους έρευνα. Η κατανόηση μιας κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη όλων των πτυχών της αλλά και όλων των μελών που την αποτελούν. Δηλαδή, δεν μπορεί να αγνοηθεί ο ρόλος των γυναικών, σχεδόν του μισού πληθυσμού μιας κοινωνίας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Κοινωνική οργάνωση και Καθημερινή ζωή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Φάση διερεύνησης και επεξεργασίας των πηγών
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής/Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και έναν σταθμό εργασίας ανά ομάδα (3-4 ατόμων)
Φάση δημιουργίας τελικού προϊόντος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής/Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και έναν σταθμό εργασίας ανά ομάδα (3-4 ατόμων)
Διδακτικοί Στόχοι
Να οικειώνονται βαθμιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης.
Να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τις «παραγκωνισμένες» φωνές της ιστορίας και να τις αναδείξουν.
Να συγκρίνουν διαφορετικές κοινωνίες (Αθήνα – Σπάρτη), ανακαλύπτοντας ομοιότητες και διαφορές.
Να μπορούν να «διαβάζουν» μια οπτική αναπαράσταση και να εξάγουν συμπεράσματα.(οπτικός γραμματισμός)
Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, δηλαδή τη δυνατότητα να κατανοούν κάποιον άλλο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Γυναίκα, Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Σπάρτη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και έναν σταθμό εργασίας ανά ομάδα μαθητών.

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Λάιου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το πορτραίτο της αρχαίας Ελληνίδας σε Αθήνα και Σπάρτη» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.