"Καί είδεν ο Θεός ότι καλόν": Η δημιουργία του κόσμου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

"Καί είδεν ο Θεός ότι καλόν": Η δημιουργία του κόσμου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το διδακτικό σενάριο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών της Α’ τάξης Γυμνασίου. Περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων με βασική επιδίωξη να προσεγγίσουν οι μαθητές ομαδοσυνεργατικά και διερευνητικά το θαύμα της "Δημιουργίας" αξιοποιώντας το κείμενο – 1ο κεφ. της Γενέσεως. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις αλήθειες του κειμένου και να τις συνδέουν με τον όμορφο κόσμο μας, αλλά και τα προβλήματα που εμείς του δημιουργούμε. Κατ' αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους και τη δική τους ευθύνη, για την προστασία του πλανήτη μας, αποκτώντας οικολογική συνείδηση.

Η διδακτική αυτή πρακτική δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως των δραστηριοτήτων του "Ψηφιακού Σχολείου" και του "φωτόδεντρου''.

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Πληροφορική, Ιστορία, Τέχνη.

Ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, καθώς οι δραστηριότητές του είναι συμβατές με την ύλη του σχολικού βιβλίου της Α΄ Γυμνασίου, Κεφ.Ε΄, Διδ. Εν. 25η ("Καί είδεν ο Θεός ότι καλόν": Η δημιουργία του κόσμου) και σύμφωνες με τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της διδακτικής και με τις βασικές αρχές της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας όπως αυτής της παιδοκεντρικότητας, της αυτενέργειας του μαθητή, της συνδιερεύνησης και της οικοδόμησης της γνώσεως, με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Απαραίτητη η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του εργαστηρίου Η/Υ και μια πρώτη γνωριμία με τα ψηφιακά εργαλεία που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν.

Προηγείται το εισαγωγικό μάθημα «Οι διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης για τη δημιουργία του κόσμου» στη σχολική τάξη (Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου/Παλαιά Διαθήκη/Η προϊστορία του Χριστιανισμού-σελ.128). Κατ' αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τα μεγάλα ερωτήματα και προβλήματα για τον κόσμο και τη ζωή, ώστε να αντιληφθούν ότι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά έδωσαν και τα κείμενα της «Γενέσεως» στην εποχή τους. («Εμείς στο μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα…» σχ. βιβλίο σελ.128).

Ως αφόρμηση του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιείται παρουσίαση που έχει επιδίωξη να αναδείξει την ομορφιά του πλανήτη μας, αλλά και να καταδείξει την ανάγκη αμοιβαίας αγάπης και συνύπαρξης όλων των ανθρώπων ως παιδιά του ενός Δημιουργού –Θεού, μέσα από έναν δημιουργικό διάλογο με τους μαθητές.

Ακολουθούν οι δυο φάσεις του σεναρίου. Στην 1η φάση με βάση το κοινωνιόγραμμα της τάξης, δημιουργούνται έξι ομάδες, όσες και οι δημιουργικές ημέρες, ενώ κατά τη 2η φάση οι ομάδες ενώνονται ανά δύο για να συνθέσουν τελικά τρεις ομάδες, μεταφέροντας και τις εμπειρίες τους οι μαθητές από την προηγούμενη φάση στις νέες τους ομάδες. Οι δυο αυτές φάσεις εμπλέκουν τα μέλη των ομάδων, μέσω της συνεργατικής μάθησης, σε μια σειρά δραστηριοτήτων, με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τον "λίαν καλόν" κόσμο, ως δημιούργημα του "καλού" Θεού, συσχετίζοντας παράλληλα τις αλήθειες του κειμένου με σύγχρονους οικολογικούς προβληματισμούς και δημιουργώντας ανάλογα τεχνήματα.

Οι δραστηριότητές του σεναρίου βοηθούν τους μαθητές να αξιολογούνται και να αξιολογούν σε όλες τις φάσεις του, ως προς τον έλεγχο κατάκτησης των προσδοκώμενων στόχων.

Το παρόν σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής αλλά και στην τάξη με χρήση του διαδραστικού πίνακα, ενώ οι δραστηριότητές του μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την κρίση του διδάσκοντος.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Πως οι μαθητές θα κατανοήσουν τις διαχρονικές αλήθειες του κειμένου του 1ου κεφ. της Γενέσεως, για το θαύμα της "Δημιουργίας του κόσμου" και τη σημασία τους για τη ζωή του ανθρώπου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΔΕ) > Παλαιά Διαθήκη > Δηµιουργία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Δημιουργικές ημέρες
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Ο κόσμος γύρω μας: ένα καθημερινό θαύμα!
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Παρουσίαση εργασιών - Αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι
Να προσεγγίσουν το θαύμα της ζωής και του κόσμου με σεβασμό, συναισθανόμενοι τις ευθύνες τους.
Να συσχετίσουν τις θεολογικές αλήθειες του κειμένου με σύγχρονους οικολογικούς προβληματισμούς.
Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης.
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να αναπτύξουν κριτική σκέψη στα πλαίσια του ψηφιακού γραμματισμού.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δημιουργικές ημέρες, οικολογία, Γένεση,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο Η/Υ, υπολογιστές, διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: Νίκος Ζαλακώστας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Καί είδεν ο Θεός ότι καλόν": Η δημιουργία του κόσμου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.