ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της επεξεργασίας της Δ.Ε. 17 του σχολικού εγχειριδίου των  Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου, έχει μαθητοκεντρική δομή και υλοποιείται με τη μέθοδο της διερεύνησης και της  ομαδοσυνεργασίας. Μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια της ενίσχυσης της διδασκαλίας της Δ.Ε. 17. Χριστιανική άσκηση - Μοναχισμός του σχολικού εγχειριδίου της Γ΄ Γυμνασίου.  Περιλαμβάνει τη γνωριμία και τη σταδιακή δόμηση εννοιών που σχετίζονται με τη χριστιανική άσκηση ως απαραίτητο στοιχείο στη ζωή κάθε πιστού, τη σημασία της ιδιαίτερα αυστηρής και συνεχούς άσκησης των μοναχών στο πλαίσιο της αφιέρωσής τους στο Θεό, την προσέγγιση και κατανόηση πτυχών του μοναστικού βίου,  την αξιολόγηση του ρεύματος του Μοναχισμού ως θεσμού της Εκκλησίας και ως στάση ζωής και την αποτύπωση των ιδανικών που αναδεικνύει το πρότυπο του ασκητικού βίου.

Το σενάριο μπορεί να διευρυνθεί και να επεκταθεί στην ανίχνευση του Μοναχισμού τόσο διαχριστιανικά (π.χ. μοναχικά τάγματα στη Δύση) όσο και διαθρησκειακά (π.χ. Οι βουδιστές μοναχοί).

Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΣ και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των  ΔΕΠΠΣ αλλά και του Νέου Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά, διότι στηρίζεται στην παροχή και οικοδόμηση της γνώσης, την ομαδοσυνεργασία, τη διεπιστημονικότητα, τη διαθεματικότητα και την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Προαπαιτούμενα είναι η επαρκής εξοικείωση των μαθητών με την ομαδοσυνεργασία, την αναζήτηση στο διαδίκτυο, τη χρήση λογισμικών και ψηφιακών εργαλείων. Τα φύλλα εργασίας αναρτώνται στην ηλεκτρονική τάξη του σχολείου από την εκπαιδευτικό. Το τελικά ομαδοσυνεργατικό προϊόν  αναρτάται στην ηλεκτρονική τάξη από τον συντονιστή της ομάδας

Το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής ή στην τάξη με χρήση του διαδραστικού πίνακα. Στην περίπτωση εφαρμογής στην τάξη, μεγάλο μέρος των εργασιών υλοποιείται από τους μαθητές ως κατ' οίκον τηλεσυνεργασία μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (wiki, mail, skype).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η  έννοια της χριστιανικής άσκησης στο Μοναχισμό

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΔΕ) > Εκκλησιαστική Ιστορία > Μοναχισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανίχνευση πρότερων και δόμηση νέων γνώσεων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Πτυχές του μοναχικού βίου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Ο Μοναχισμός ως θεσμός και ως στάση ζωής
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Πρότυπο ζωής με αρετές και αξίες
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές: Να πληροφορηθούν για την έννοια της χριστιανικής άσκησης στο Μοναχισμό
Να προσεγγίσουν διερευνητικά και κριτικά τις έννοιες μοναχικός βίος, μοναστήρια και μοναχοί
Να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης, επεξεργασίας και σύνθεσης των πληροφοριών
Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού
Να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
χριστιανική άσκηση, εκκοσμίκευση, αναχωρητισμός, πνευματική ζωή, κοινοβιακός μοναχισμός, μονή.,
Υλικοτεχνική υποδομή
υπολογιστές, διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας, ηλεκτρονική τάξη

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).