Ο ΙΗΣΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΞΥΨΩΣΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΞΥΨΩΣΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της επεξεργασίας της Δ.Ε. 17.  «Ο Ιησούς υπερασπίστηκε και εξύψωσε τις γυναίκες και τα παιδιά στην καινούρια ανθρωπότητα» του σχολικού εγχειριδίου των  Θρησκευτικών της  Β΄  Γυμνασίου, για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Εξετάζει το ζήτημα της ισοτιμίας των φύλων, της ισότητας των ανθρώπων και των δικαιωμάτων των παιδιών από τη θεολογική του διάσταση,  η οποία στη συνέχεια θα αποτελέσει κριτήριο για τη θεώρηση και τοποθέτηση του ζητήματος στην κοινωνική του διάσταση.   Με αφορμή τα δύο περιστατικά που περιγράφουν τα ευαγγέλια  γίνεται φανερό  ότι η  Χριστιανική Θεολογία προβάλλει ανθρωπιστικές αρχές και αξίες  που είναι διαχρονικές και τις  οποίες  ο  χριστιανός οφείλει να βιώνει ως στάση ζωής και να αγωνίζεται γι αυτές.

Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΣ και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των  ΔΕΠΠΣ αλλά  και του Νέου Προγράμματος  Σπουδών στα Θρησκευτικά γιατί  έχει μαθητοκεντρική δομή και στηρίζεται στην ομαδοσυνεργασία, την παροχή και δόμηση της γνώσης,  τη διαθεματικότητα  και την αξιοποίηση ψηφιακών πόρων στη διδασκαλία. Προαπαιτούμενα είναι η επαρκής εξοικείωση των μαθητών με την ομαδοσυνεργασία, την αναζήτηση στο διαδίκτυο και  τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.  Το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής ή στην τάξη με χρήση του διαδραστικού πίνακα. Στην περίπτωση εφαρμογής στην τάξη, μεγάλο μέρος των εργασιών υλοποιείται από τους μαθητές ως κατ' οίκον τηλεσυνεργασία μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (wiki, mail, skype).

Το σενάριο μπορεί να διευρυνθεί και να επεκταθεί σε  διαθρησκειακή  ανίχνευση της θέσης των γυναικών και των παιδιών  ή επίσης να προεκταθεί σε διαθεματικό project εμπλέκοντας  και τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Ιστορίας και της Οικιακής Οικονομίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Αϊδινοπούλου , Β., Κεραμά , Ε., Κρητσωτάκη , Κ., Χασομέρη , Ε. (2014).  Πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τη χρήση του εργαλείου LAMS.  Πρακτικά εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή  «Τεχνολογίες της Πληροφορίας &  Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»,  374-378.  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5/10/2014.
  2. Αναστασιάδης, Π., Μικρόπουλος, Τ.Α., Σοφός, Α., Φραγκάκη, Μ.(2014).  Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις Πρακτικά εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή»  Τεχνολογίες της Πληροφορίας &  Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» , 67-76. Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Ρέθυμνο,  3-5/10/2014.
  3. Α.Π.Σ. -  Δ.Ε.Π.Π.Σ. Θρησκευτικών 2003. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
  4. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κ.Σ.Ε., τεύχος 1, Γενικό Μέρος, γ΄ έκδοση,  Πάτρα 2013.
  5. Κουκουνάρας - Λιάγκης, Μ. (2011). Εκπαιδευτικοί εν δράσει. Αθήνα: Γρηγόρης.
  6. Μητροπούλου - Μούρκα, Β,  (2012). Το εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Θρησκευτικών.  Τιμητικός τόμος: «Αγωγή αγάπης και ελευθερίας», 243-270. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
  7. Νέο Σχολείο. Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου. Αναθεωρημένη Έκδοση 2014.
  8. Πέππα Κ.  (2007). Γυναίκα και Εκκλησία. Τιμητικός τόμος: «Εκκλησία-Οικουμένη-Πολιτική», 527-538. Διαθέσιμο  διαδικτυακά: http://eiao.org/wp-content/uploads/2014/03/damaskinos.pdf 
  9. Ξανθόπουλος Α. (2011). Έντυπο ή Ηλεκτρονικό Σχολικό Βιβλίο; Πρακτικά Εργασιών  2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: « Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 1163-1168. Πάτρα  28 - 30/4/2011.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 Σεβασμός και αποδοχή όλων  των ανθρώπων στην καινούρια ανθρωπότητα.

Η «εν Χριστώ» ισοτιμία.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΔΕ) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ισοτιμία και αποδοχή ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Η πραγματικότητα της ευρύτερης κοινωνίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
Η χριστιανική κοινωνία "λύχνον επί την λυχνίαν"
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Προβολή κοινωνικών και πανανθρώπινων αξιών
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές: Να εξοικειωθούν με τις παραπομπές και τη χρήση της Κ.Δ. στη διδασκαλία
Να πληροφορηθούν από τα ευαγγελικά κείμενα πώς ο Χριστός υπερασπίστηκε τις γυναίκες και τα παιδιά
Να διαπιστώσουν ότι οι αλήθειες του ευαγγελίου είναι και οι αλήθειες της ζωής.
Να καλλιεργήσουν ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες
Να ασκηθούν στην ένταξη των ψηφιακών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ισοτιμία και αποδοχή στη χριστιανική κοινωνία, Δικαιώματα του παιδιού, κοινωνική ευαισθησία,
Υλικοτεχνική υποδομή
διαδραστικό βιβλίο μαθητή, υπολογιστής, διαδίκτυο, διαδραστκός πίνακας, αποθετήριο ηλ. εκπαιδευτικού υλικού (φωτόδενδρο), λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό παρουσίασης

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο ΙΗΣΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΞΥΨΩΣΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).