Ο Ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Ο Ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με την ενορχηστρωμένη διδασκαλία του παρόντος σεναρίου επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν μεθοδικά πως λειτουργεί ένας θεσμός. Θα αναλάβουν να υπηρετήσουν ρόλους, να φέρουν σε πέρας προβλήματα που ανακύπτουν, προκειμένου να πετύχουν στόχους. Έτσι, θα αντιληφθούν βιωματικά την έννοια και την αναγκαιότητα του θεσμού γενικά και ειδικότερα του θεσμού που υπηρετούν ως μαθητές στην κοινωνικοποίησή τους. Θα αντιληφθούν επίσης, πως απαιτείται οι ίδιοι να οργανώνουν τη ζωή τους μέσα από θεσμικές μορφές, αλλά και ότι η ζωή τους καθορίζεται από ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (κοινωνιογνωσία) μέσα στο οποίο βρίσκεται κάθε θεσμός.

Το μοντέλο σχεδιασμού ενσωμάτωσης τεχνολογίας της M.D. Roblyer (1988), που αναπτύσσεται σε πέντε φάσεις, αποτελεί μια διαρκή αναστοχαστική διαδικασία-σχεδιασμό, προκειμένου να ενσωματώσει τη σύγχρονη τεχνολογία στη μαθησιακή διαδικασία.

1η φάση: Καθορισμός σχετικού πλεονεκτήματος - Γιατί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα (κεφ. 6ο Α΄ τάξης & κεφ. 1ο, Β΄ τάξης, του μαθήματος Πολιτική Παιδεία;

Το προς μελέτη θέμα «ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης», απαιτεί πολυμεσική προσέγγιση, προκειμένου οι μαθητές αντιληφθούν διαδραστικά και βιωματικά το ρόλο του σχολείου, σήμερα και σε κάθε εποχή, τις δυσκολίες ή τις ευκολίες του για τους νέους, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τα ζητήματα που, ενδεχομένως, αντιμετωπίζουν οι ίδιοι στο δικό τους σχολείο, ως μοναδικά και να τα αναγνωρίζουν ως παγκόσμια. Μέσω της τεχνολογίας και των επιλογών της οι μαθητές θα μυηθούν στη γνώση και το ρόλο του διατοπικά και διαχρονικά. Αναμένεται οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα του σχολείου σε κάθε εποχή, να αντιληφθούν ότι τα κοινωνικά πλαίσια αλλάζουν και μαζί τους και ο ρόλος του σχολείου και να συνειδητοποιήσουν τη δική τους συμβολή στην αλλαγή του θεσμού αυτού.

2η φάση: Σχεδιασμός των αξιολογήσεων - Ποιες είναι κατάλληλες στρατηγικές αξιολόγησης;

Η αξιολόγηση των μαθητών θα είναι αρχική, με την διερεύνηση των πρότερων και βιωματικών γνώσεών τους, μέσα από τις προφορικές τους απαντήσεις. Επίσης, θα είναι διαμορφωτική, αφού καθ’ όλη την διάρκεια της διδασκαλίας θα παρακολουθείται η δράση τους από τον επιβλέποντα καθηγητή και από τους συμμαθητές τους. Με κλείδα παρατήρησης θα αξιολογηθεί η εκπαιδευτική συμπεριφορά και το συνολικό έργο της κάθε ομάδας, καθώς και οι γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών. Τέλος, θα είναι τελική, όπου οι μαθητές θα αυτοαξιολογηθούν απαντώντας σε ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (σε πενταβάθμια κλίμακα συμφωνίας και ασυμφωνίας), προκειμένου να αξιολογηθούν οι γνωστικές τους ικανότητες και να διερευνηθεί εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του μαθήματος. Γενικά οι μαθητές, και όχι μόνο κατά την αξιολόγηση, αξιολογούν, αυτοαξιολογούνται και ετεροαξιολογούνται σχετικά με τις γνώσεις και τις διαδικασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες (παρατήρησης, συγγραφής, αναζήτησης πληροφοριών, ανάλυσης και σύνθεσής τους, χρήση και εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία, συνεργασία με συμμαθητές, προβολή και παρουσίαση πορισμάτων κ.λπ.).  Ο τελικός βαθμός θα προκύψει ως μέσος όρος όλων των παραπάνω αξιολογήσεων.  

3η φάση: Σχεδιασμός τη διδασκαλίας - Ποιες είναι οι κατάλληλες στρατηγικές ενσωμάτωσης;

Αναπτύσσονται κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας (επιμέρους φάσεις σεναρίου) όπου οι μαθητές αναζητούν διαδικτυακά πληροφορίες, επεξεργάζονται στοιχεία, διεξάγουν μεταξύ τους μικροέρευνα και οξύνουν διαρκώς την κρίση, την δημιουργικότητα, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την αξιολογική διαδικασία και την ανταλλαγή γνώσεων και συναισθημάτων, σε μια ολιστική προσέγγιση της παρεχόμενης γνώσης.

4η φάση:  Οργάνωση και προετοιμασία της τάξης και των διδακτικών υλικών.

Το μάθημα είναι απαραίτητο να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στην αίθουσα των υπολογιστών, προκειμένου κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και χρήσης των εργαλείων W.E.B. 2.0. Επίσης, απαιτείται να υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και εκτυπωτής, προκειμένου οι μαθητές να παρουσιάσουν, όπου απαιτείται τις εργασίες τους. Σε περίπτωση δυσκολιών με τα παραπάνω αλλά και με τη χρήση των υπολογιστών είναι δυνατή η συνεργασία με καθηγητή ειδικότητας πληροφορικής.

5η φάση: Αξιολόγηση και αναθεώρηση στρατηγικών ενσωμάτωσης - Πώς θα ξέρω ότι λειτουργεί;

Στη φάση αυτή γίνεται αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση) και αναστοχασμός.

Ενδεικτικές Βιβλιογραφικές Αναφορές - Πηγές - Δικτυογραφία

Βίντεο με θέμα το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Ανάκτηση από τον ιστότοτπο: http://gr.humanrights.com/what-are-human-rights.html (04-04-2014).

Εικόνες και περιγραφή από: Ένα σύγχρονο δημιουργικό σχολείο στη Σουηδία. Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=21212%3Aena-sxoleio-sti-soyidia-apagoreyontai-oi sygkriseis&catid=42%3Aenviroment&Itemid=115#.UT7p4kKbHPV.facebook (04-04-2014).

Καντέ, Λ. (2008). Ταινία: Ανάμεσα στους τοίχους. Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: http://antipera-oxthi-culture.blogspot.gr/2009/10/2008_14.html (04-04-2014).

Κασιμάτη, Ρ., Γεωργούλας, Σ., Παπαϊωάννου, Μ. Πράνταλος, Ι. (2013). Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου. Βιβλίο Μαθητή. Αθήνα: Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ".

Κασιμάτη, Ρ., Γεωργούλας, Σ., Παπαϊωάννου, Μ. Πράνταλος, Ι. (2013). Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου. Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή. Αθήνα: Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ".

Κασιμάτη, Ρ., Γεωργούλας, Σ., Παπαϊωάννου, Μ. Πράνταλος, Ι. (2013). Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου. Βιβλίο Καθηγητή. Αθήνα: Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ".

Λουντέμης, Μ.  (1977). Ένα παιδί μετράει τα’ άστρα. Έκδοση 29η (σελ. 74-77). Αθήνα: Δωρικός. Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: http://e-didaskalia.blogspot.gr/2014/01/blog-post_1523.html (04-04-2014).

Μουντρίδου, Μ. (2010). Σχεδιασμός και υλοποίηση αποτελεσματικής τεχνολογικής ενσωμάτωση. Σημειώσεις διδασκαλίας για το μάθημα: «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα», Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων.

Μάραντος, Π. & Θεριανός, Κ. (2014-2015). Πολιτική Παιδεία. Α΄ Γενικού Λυκείου & ΕΠΑ.Λ. Αθήνα: Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ".

Μάραντος, Π. (2014-2015). Πολιτική Παιδεία. Β΄ Γενικού Λυκείου. Αθήνα: Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ".

Roblyer, M.D. (1988). Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία. (Επιμ.), Μαρία Μουντρίδου. Αθήνα: Έλλην (Ίων).

Υ.Α. 53248/Γ2/2014 (Φ.Ε.Κ. 932/14-04-2014). Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές
Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΠ.Π.Θ. 

Υ.Α. 53235/Γ2/2014 (Φ.Ε.Κ. 934/14-04-2014). Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις
Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.
ΥΠ.Π.Θ.

Υ.Α. 99624/Γ2/2003 (Φ.Ε.Κ. 1374/25-09-2003). Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Κοινωνιολογία" Γ΄ Ενιαίου Λυκείου  Γενικής Παιδείας. ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Weir, P. (1959). Ταινία: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: http://tvxs.gr/webtv/tainies/o-kyklos-ton-xamenon-poiiton (18-01-2015).

Χρυσοστομίδου, Β. (2013). Τα παιδιά μελετούν αλλά δεν κατανοούν. Άρθρο εφημερίδας. Αθήνα:kathimerini.gr. Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: http://blogs.sch.gr/abalafoutis/2013/08/05/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BF%CF%8D%CE%BD/ (08-12-2013).

http://artodyssey1.blogspot.gr/2009/07/alexej-ravski-born-in-1961-alexe… (18/07/2015).

 

 

 

 

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η κατανόηση του ρόλου του σχολείου σε κάθε εποχή και κοινωνία, καθώς και η στάση των μαθητών απέναντι στο σύγχρονο σχολείο, είναι τα ζητούμενα. Μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων (συγκρίσεις σχολείων και εκπαιδευτικών συστημάτων, εμπειρικές μελέτες κ.λπ.), επιχειρείται μια προσέγγιση της έννοιας και του ρόλου του σύγχρονου σχολείου, καθώς και της αναζήτησης των αιτίων της δυσαρέσκειας των μαθητών για το ρόλο του στη σημερινή πραγματικότητα.

Επελέγη για τούτο το μοντέλο σχεδιασμού ενσωμάτωσης τεχνολογίας της M.D. Roblyer (1988), το οποίο με τη χρήση της τεχνολογίας και των μέσων της είναι δυνατό να βοηθήσει να αφομοιωθούν ευκολότερα οι πληροφορίες και παράλληλα οι μαθητές να αποκτήσουν ενδιαφέρον συμμετέχοντας ενεργά, προκειμένου να μάθουν, με βιωματικό τρόπο. Το ζητούμενο βέβαια εδώ είναι κατά πόσο είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές με τα μέσα και τη σύγχρονη τεχνολογία;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οι μαθητές αφυπνίζονται, οργανώνονται, εκκινούν
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Οι μαθητές ερευνούν
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Οι μαθητές εφαρμόζουν
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Οι μαθητές αξιολογούν/νται και αναστοχάζονται
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να συνειδητοποιήσουν την καθοριστική σημασία του σχολείου, ως δευτερογενούς φορέα κοινωνικοποίησης
Να εντρυφήσουν στην αξιολόγηση των θεσμικών λειτουργιών και των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων
Να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό μέσα από τη γνώση
Να ενισχύσουν μεθοδικά τη δημιουργική και κριτική σκέψη
Να εξοικειωθούν με τα ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
σχολείο, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, μελέτη, μαθητές,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Υπολογιστών
Hardware: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Software: Εργαλεία Web 2.0. (χαρτογράφησης Mindomo, παρουσίασης Prezi, χρονογραμμής Time Rime, ψηφιακών Κόμικς Toondoo, κ.ά.)
Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer)
Projector
Πίνακας
Εκτυπωτής
Βίντεοπροβολέας
Φωτοτυπικό Μηχάνημα
Χαρτί, Στυλό

Δημιουργός Σεναρίου: Παρασκευή Ξένου_Στρούζα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.