Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.

3 ώρες

Γραμματική επεξεργασία του κειμένου

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2i_fasi.docx

Οι μαθητές, χωρισμένοι ήδη σε 4 ομάδες, ταξινομούν τα κλιτά μέρη του λόγου (ρήματα-ουσιαστικά-επίθετα-αντωνυμίες) ανάλογα με την κλίση και τις συζυγίες που ανήκουν.

Η 1η ομάδα εντοπίζει τα ουσιαστικά της α’ κλίσης, τα ρήματα της α’ συζυγίας και τα επίθετα και τις αντωνυμίες του κειμένου που κλίνονταισύμφωνα με την α’ κλίση.

Αντίστοιχα η 2η ομάδα εντοπίζει τα ουσιαστικά της β’ κλίσης, τα ρήματα της β’ συζυγίας και τα επίθετα και τις αντωνυμίες του κειμένου που κλίνονταισύμφωνα με τη β’ κλίση, η 3η ομάδα τα ουσιαστικά της γ’ κλίσης, τα ρήματα της γ’ συζυγίας και τα επίθετα του κειμένου που κλίνονταισύμφωνα με τη γ’ κλίση και η 4η ομάδα τα ουσιαστικά της δ’ και ε’κλίσης και τα ρήματα της δ’ συζυγίας και τα βοηθητικά.

Για την ταξινόμησή τους χρησιμοποιούν:

  1.  το πρόγραμμα Xmind  για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη
  2. το  πρόγραμμα Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  3. τα Google Docs.

Η Γραμματική με τη βοήθεια εννοιολογικολυ χάρτη (Xmind)

Η εικόνα δίνει ένα δείγμα της εργασίας των μαθητών

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1624